Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude volit ve svém volebním okrsku, si může od 01. července 2022 požádat o vydání voličského průkazu, a to:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,
  • osobně.

Konec lhůty pro doručení žádosti v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky týkající se vydání voličského průkazu je pátek dne 6. ledna 2023 v 16:00 hodin. Pro případné druhé kolo volby je lhůta pro podání stanovena do pátku 20. ledna 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Konec lhůty pro osobní žádosti o vydání voličského průkazu je stanoven na středu 11. ledna 2023 v 16:00 hodin,  pro případné druhé kolo volby do středy 25. ledna 2023. Žádosti se osobně podávají v budově Městského úřadu Varnsdorf, T. G. Masaryka 1838, 407 47 Varnsdorf na úseku evidence obyvatel

Vyhotovené voličské průkazy bude možné vydávat nejdříve od čtvrtka 29. prosince 2022. Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže), nebo osobně. Na voličský průkaz může volit volič v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Přílohy ke stažení

 Žádost o vydání voličského průkazu
 Žádost o vydání voličského průkazu

 Plná moc pro převzetí voličského průkazu
 Plná moc pro převzetí voličského průkazu