Členství v okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu

Občané, kteří mají zájem pracovat v okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volbu prezidenta (1. kolo: 13. - 14. ledna 2023, případné 2. kolo 27. - 28.  ledna 2023) a nebudou delegováni, se mohou předběžně hlásit u pracovnice sekretariátu Žanety Moravcové na tel. čísle 417 545 101, zaslat na email: zaneta.moravcova@varnsdorf.cz či přijít osobně do kanceláře č. 1 v budově Městského úřadu Varnsdorf na adrese nám. E. Beneše 470. Níže je dostupná přihláška k vyplnění, kterou je potřeba odevzdat nejpozději do 14. prosince 2022.

Členem okrskové volební komise může být občan, který:

  • v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu),
  • není kandidátem na prezidenta republiky. 

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK, které proběhne 20. prosince 2022 od 15.00 hodin v Klubu Střelnice, ul. Boženy Němcové 476, Varnsdorf. Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce města a pokládá se za doručené dnem vyvěšení. Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

Odměna za práci v okrskové volební komisi

Předseda: 2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
Místopředseda, zapisovatel: 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
Člen: 1 800 Kč + 700 Kč v případě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Přílohy ke stažení

 Přihláška do OVK
 Přihláška do OVK