Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (08.-09.10.2021) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštnímu seznamu, si již nyní může požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu.

Možnosti podání žádosti:

  • osobně (nejdéle do 06.10.2021 do 16:00 hodin) nebo
  • písemně v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (nejpozději do 01.10.2021) nebo
  • elektronicky zaslanou prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 01.10.2021)

Voličský průkaz bude voliči obecním úřadem předán nejdříve 23.09.2021, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat na Městském úřadu Varnsdorf, T. G. Masaryka 1838, kanceláře číslo 30 a 31. Informace případně poskytne Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210, e-mail: martina.dubska@varnsdorf.cz.