Volby se konají 7. a 8 října 2016

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016. V pátek dne 7. října 2016 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodinv sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Město Varnsdorf je rozděleno na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební místnosti a volebním okrsku, příslušném podle místa trvalého pobytu. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo okrsku a příslušná volební místnost.
Po obdržení úřední obálky, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Pokud volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky (úřední obálka šedé barvy), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný.

Veškeré informace k Volbám 2016 naleznete ZDE

Volební okrsky města Varnsdorf pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje konané dne 7. a 8. října 2016


Číslo    Volební okrsek

    1.    Městský úřad, nám. E. Beneše 470
    2.    Interaktivní základní škola, Karlova 1700
    3.     Klub Střelnice, B. Němcové 476
    4.    Základní škola, Východní 1602
    5.    Městské divadlo, Partyzánů 1442
    6.    Základní škola a mateřská škola, Bratislavská 994
    7.    Lidová zahrada, Karlova 702
    8.    Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, Kostelní 723   
    9.    Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913
   10.    Mateřská škola, Pražská 2812
   11.    Základní škola, Edisonova 2821
   12.    Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260
   13.    Firma SILNICE A MOSTY, Studánka 283