Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Varnsdorf a voleb do Senátu Parlamentu České republiky

 

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Varnsdorf a
voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Varnsdorf podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Varnsdorf a volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu I., II.

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu II., III.

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu III., IV.

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VIII.

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, Kostelní 723,
Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V., VI.

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve Firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VII.

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260,
Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV., V.

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu,
Studánka.

3. Volby do Zastupitelstva města Varnsdorf: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

4. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
- v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
- v sobotu dne 18. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

7. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Ve Varnsdorfu dne 09.09.2014 Martin Louka v. r.
starosta města