Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

11. 4. 2014 - Jan Louka, DiS.

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Varnsdorf podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů    

oznamuje:
 
1.   Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
      dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
      dne 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.


2.    Místem konání voleb
      ve volebním okrsku č. 1
      je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.

      ve volebním okrsku č. 2
      je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.

      ve volebním okrsku č. 3
      je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu I., II.

      ve volebním okrsku č. 4
      je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf     
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu II., III.

      ve volebním okrsku č. 5
      je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varnsdorf  
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu III., IV.

      ve volebním okrsku č. 6
      je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VIII.
 
      ve volebním okrsku č. 7
      je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdorf     
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.

      ve volebním okrsku č. 8
      je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, Kostelní 723,     
      Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V., VI.
    
      ve volebním okrsku č. 9
      je volební místnost ve Firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf
      pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VII.

     ve volebním okrsku č. 10
     je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf
     pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.
    
     ve volebním okrsku č. 11
     je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf
     pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.

     ve volebním okrsku č. 12
     je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260,
     Varnsdorf
     pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV., V.

     ve volebním okrsku č. 13
     je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, Varnsdorf
     pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu,  
     Studánka.

3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.
    
4.    Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.      

5.    K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 
 

Ve Varnsdorfu dne 11.04.2014                              Martin Louka v.r.      
                                                                              starosta města