„Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“

„Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“

1. 4. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

 Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf

 

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace Územního plánu Varnsdorf (včetně digitalizace) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují pro rozsah katastrálního území Varnsdorf (č. k.ú. 776971) a katastrálního území Studánka u Rumburku (č. k.ú. 758183).

Kontaktní osoba:
Ing. Václav Nechvíle, odd. územního plánování odboru správy majetku a investic MěÚ
Varnsdorf, tel.: 412372241 kl.163, email: vaclav.nechvile@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
22.04.2015 v 09:00 hod.
 

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky