„Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“

„Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“

14. 7. 2014 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

„Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 1. etapa“

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je provedení opravy části koryta Zaječího potoka ve Varnsdorfu o celkové délce 52 m, která je členěna na 2 stavební objekty:

SO 5 - Oprava koryta km 0,3139 – 0,4094
Zbytky původní kamenné pobřežní zdi v tomto úseku (havarijní stav) budou vybourány. Nově jsou navrženy oboustranné pobřežní zdi ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu MC25 se zpevněním dna pohozem z kamene efektivního zrna De = 150 mm tl. 0,30 m. Výška zdí je navržena 1,00 – 1,35 m se sklonem líce 5:1, šířka zdí v koruně 0,60 m, základ bude proveden hloubky 1,00 m. Lávky jako přístupy k nemovitostem budou osazeny v místech stávajících přístupů a budou provedeny ze silničních panelů 2,00 x 1,00 x 0,15 m osazených na vyrovnávací beton v úrovni koruny pobřežních zdí.

SO 4 - Silniční propust km 0,3139 – 0,4042
Stávající nevyhovující deskový propustek z kamenných nosníků na křižovatce ulic Karolíny Světlé a Stromovka bude odstraněn a nahrazen šikmým propustkem z mostních železobetonových nosníků ŽMP (zatěžovací třída B) uložených na koruně pobřežních zdí.
V rámci stavebního objektu bude provedena i vyvolaná přeložka vodovodu:

1) vodovodního řadu HDPE Ø90x5,4 PN10 SDR17 v délce15,45m (propojení původního a nového potrubí bude provedeno spojkami WAGA DN 80, na vodovodním řadu bude umístěn hydrant DN 80) Potrubí bude uloženo v chráničce z materiálu OCEL Ø219x8mm v délce 5,3m
2) vodovodního řadu LTH DN200 BLS v délce 15,90m (propojení původního a nového potrubí bude provedeno spojkami WAGA DN 200, na vodovodním řadu bude umístěn hydrant DN 80) Potrubí bude uloženo v chráničce z materiálu OCEL Ø356x9mm v délce 5,3m)

Kontaktní osoba: 
Petr Šimek, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 113
Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz, tel. 412 372 241, kl. 118

Termín pro podání nabídek: 
04. 08. 2014 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky