"Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace"

"Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace"

8. 6. 2012 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace"

 Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace"


Předmět zakázky:
Předmětem plnění je stavba nového vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 1012, 7721/5 a 7706 v k. ú. Varnsdorf. Stavba je součástí projektu, který řeší vybavení území pro budoucí výstavbu rodinných domů inženýrskými sítěmi a místní komunikací (1. etapa - stavba rozvodu k NN byla již v území realizována).

Kontaktní osoba:
Petr Šimek,tel. 412 372 241 kl. 113 (petr.simek@varnsdorf.cz) nebo
Ing. Jaroslav Beránek, 412 372 241 kl. 118 (jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

Termín pro podání nabídek:
25. 06. 2012 ve 12.00 hodin

Příloha:
Výzva k podání nabídky ve formátu pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky