"Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče"

"Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče"

22. 5. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

Název veřejné zakázky:

"Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče"

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je stavba nové splaškové kanalizace (stoka A5) a dešťové kanalizace (stoka D4) na pozemku p.č. 7706 v k.ú. Varnsdorf. Jedná se o I. etapu stavby splaškové a dešťové kanalizace Varnsdorf, lokalita Hrádek - v ulici P. Bezruče, která bude realizována souběžně s rekonstrukcí vodovodu v ul. P. Bezruče (investor rekonstrukce: Severočeská vodárenská společnost a.s.). Technické řešení stok splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vzájemně provázáno, při výstavbě musí být zajištěna koordinace.

Kontaktní osoba:
Petr Šimek, tel. 412 372 241, kl. 113,  e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Termín pro podání nabídek:
07. 06.  2013 do 10.00 hodin

Termín otevírání obálek:
07. 06.  2013 v 10.30 hodin

Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky