Provedení stavby „Změna užívání z bytu na učebnu v objektu č.p.1800 ve Varnsdorfu "

Provedení stavby „Změna užívání z bytu na učebnu v objektu č.p.1800 ve Varnsdorfu "

30. 9. 2013 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

Název zakázky:

Provedení stavby „Změna užívání z bytu na učebnu v objektu č.p.1800 ve Varnsdorfu "

 

 

 

Vymezení předmětu plnění:
Předmětem plnění jsou stavební práce, související se změnou užívání z bytu školníka na učebnu v objektu č.p.1800, ul.Střelecká 1800 ve Varnsdorf , dle vypracované projektové dokumentace zpracované ing.Michalem Burdou Varnsdorf. Změněna oproti současnému stavu bude dispozice, dojde ke zbourání zděných příček a součástí původního bytu a tím vznikne prostor pro učebnu.Dojde k výměně podlahových krytin, opravě omítek a maleb a k instalaci zavěšených akustických podhledů. Dále je potřeba zrekonstruovat rozvody el.instalace, rozvodů ÚT a TÚV.Dále budou provedeny akustické úpravy.Projektová dokumentace pro splnění veřejné zakázky je k nahlédnutí na základě telefonické domluvy s panem Tomášem Klimešem v kanceláři MÚ Varnsdorf.

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, tel. 412372241, kl.111, e-mail: tomas.klimes@varnsdrof.cz
Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl.118, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

Termín podání nabídek:
16. 10. 2013 do 10.00 hodin

 

Termín otevírání obálek:
16. 10. 2013 v 10.00 hodin

 

Výzva k podání nabídek ve formátu PDF, TXT

Výkaz výměr:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky