Upozornění podnikatelům

Upozornění podnikatelům

19. 1. 2010 - Ing. Lukáš Vébr
Rádi bychom upozornili všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s ním souvisejícími.

Rádi bychom upozornili všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek s ním souvisejícími.

Mezi základní povinnosti původců odpadů patří např.:

 • odpady zařazovat podle druhů a kategorií
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním
 • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů, pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu
 • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí
 • ustanovit odpadového hospodáře, pokud nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok
 • nakládat s  nebezpečným odpadem pouze na  základě souhlasu věcně a  místně příslušného orgánu státní správy (souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok vydává Krajský úřad, v množství menším než 100 t nebezpečného odpadu za rok obecní úřad obce s rozšířenou působností)
 • vést průběžnou evidenci o  odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním předpisem - vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny

Tzn. původci odpadů pokud vytvořili v uplynulém roce více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních odpadů musí vyplnit a zaslat "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" buď v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech do 15.2.2010 .
Oprávněné osoby zasílají hlášení vždy, bez ohledu na limit elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech též do 15.2.2010.
Zákony a vyhlášky lze najít na internetových stránkách www.env.cz pod hesly - legislativa, odpadové hospodářství. Roční hlášení je možné vyplnit na internetových stránkách http://odpady.inisoft.cz/ . Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru životního prostředí, MěÚ Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, kanc. č. 7, tel. 412 372 241.
Adresa umožňující dálkový přístup pro elektronický přenosový standard dat o odpadech iveta.pejchova@varnsdorf.cz

Ochrana ovzduší
Tuto oblast řeší zákon č. 86/2002 Sb. zákon o ochraně ovzduší a prováděcí právní předpisy.
Pro firmy je stanoveno, kdy se platí poplatek za znečištění ovzduší. Ohlašovací a poplatkovou povinnost zdroje znečišťování ovzduší má provozovatel malého a středního zdroje znečištění ovzduší. Malé zdroje -(nutno podat do 31.3.2010) "Podklady pro stanovení poplatku za znečištění ovzduší..."
Střední zdroje - ohlášení následujících povinností podle zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů (údaje agendy ochrany ovzduší za rok 2009) je nutno podat do 31.3.2010:

 • oznámení o poplatcích podle § 19 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.
 • předání souhrnné provozní evidence (SPE) podle § 13 zákona 86/2002 Sb.
 • oznámení uživatelů organických rozpouštědel (Příloha č. 6 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
 • bilance organických rozpouštědel (Příloha č. 4 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)

Vzory formulářů pro ohlašování souhrnné provozní evidence i návod k jejich vyplnění a další užitečné informace jsou ke stažení na serveru ČHMÚ: http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/2009/pe_velke.html