Únik chlóru v bazénu ve Varnsdorfu

Odbor životního prostředí mimo jiné zajišťuje řízení likvidace havárií, při kterých dojde (nebo by mohlo dojít) ke zhoršení kvality povrchových či podzemních vod. Z tohoto hlediska se nás týkal i nedávný únik chlóru ve varnsdorfském bazénu.

 Záznam průběhu havárie

 Místo:            Plavecký bazén ve Varnsdorfu, hraniční tok Mandava.

 Čas:                Od soboty 10.7.2004 cca 21:00 hodin do neděle 11.7.2004 16:00

 Způsob:          Únik plynného chlóru z poškozené tlakové lahve v budově bazénu, rozpouštění chlóru ve vodě a po naplnění jímky odtok vody s obsahem chlóru přepadem do řeky Mandavy.

 Popis:             Podle šetření vodoprávního úřadu:

 V sobotu kolem 21 hodiny došlo v budově bazénu k úniku chlóru z poškozené tlakové lahve. Dle tvrzení pana Šimáka obsahovala láhev jen zbytek chlóru o hmotnosti maximálně 20 kg. Situace byla řešena HZS, láhev byla umístěna do velkého bazénu, bylo instalováno skrápění ovzduší v budově a ta byla hermeticky uzavřena. Maximální hodnoty naměřené v ovzduší uvnitř budovy dosahovaly 12 ppm plynného chlóru.

 Ráno v 8:30 byla havárie nahlášena místnímu vodoprávnímu úřadu (OŽP Měú Varnsdorf ). HZS navrhl další postup likvidace havárie: Postupné skrápění vnitřních prostor bazénu vodou dokud nebude hodnota Cl v budově pod nebezpečnou hranicí. Toto řešení jsme projednali se správcem vodního toku (Povodí Ohře Chomutov) a s vodoprávním úřadem příslušným k řešení havárií na hraničních tocích (OŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje).

 V 10:00 byla zahájena prohlídka místa. Bylo zjištěno, že došlo k přeplnění jímky a z přepadu bazénu vytéká voda (Q asi 40 litrů/min), která je cítit chórem. Hasiči provedli kontrolu zamořeného ovzduší bazénu a vynesli přístroj na měření Cl ve vodě. V 11:00 bylo zjištěno, že voda vytékající do Mandavy obsahuje 10 mg Cl / litr. Situace uvnitř budovy zatím nedovolovala tento únik zastavit. Bylo posíleno vnitřní skrápění a voda na výtoku byla navíc ředěna obsah Cl klesl na 2,5 mg/litr, průtok se zvětšil na cca 200 litrů/min. Provedli jsme také kontrolní měření obsahu Cl v řece v místě měřícího profilu asi 250 m níže po toku. Obsah Cl byl v 11:15 pod mezí detekce (tedy < 0,01 mg/l). Přesto jsme o havárii informovali také předsedu místní organizace ČRS.

 V 13:30 bylo provedeno další měření ovzduší v budově a následně přistoupeno k dalšímu kroku. Před zadní vchod bylo instalováno silné skrápění a hlavním vchodem byl do budovy vháněn vzduch. Z důvodu potřeby vody pro skrápění venkovního prostoru bylo zastaveno ředění vody na výtoku a hodnota Cl se v přepadové vodě zvýšila na 3,5 mg/litr při průtoku cca 120 litrů za minutu. Kontrolní měření vody v Mandavě (v měřícím profilu) ukázalo 0,3 mg/litr, členové ČRS změřili další parametry vody v Mandavě (pH=7,2 kyslík=8,1 mg/litr). Kontrolní prohlídka podél toku neprokázala žádný úhyn ryb.  

 Asi v 15:00 byly prostory bazénu bezpečné a byla zahájena kontrola elektroinstalace a čerpadel. Po vypnutí skrápění stoupl obsah Cl v přepadové vodě až na 6,9 mg/litr při cca 70 litrech /min. v 16:00 byl zprovozněn vnitřní filtrační okruh bazénu a přepad vody do Mandavy se zastavil.

 Shrnutí :          Během havárie uniklo do řeky Mandavy přibližně 4,8 kg chlóru, nejvyšší naměřená koncentrace Cl v řece byla 0,3 mg/litr, nejvyšší naměřená koncentrace přitékající vody dosáhla 10 mg/litr. Příčiny havárie šetří PČR.

 Zapsal:            Ing. Přemysl Brzák

 Foto:                Mgr. Zdeňka Vajsová