Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018

29. 11. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf.

Formuláře pro Dotační program města Varnsdorf 2017 najdete zde

Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 09.11.2017 usnesením č. 443/2017/1.

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018
(zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf)

Dotační program města Varnsdorf je vydán v souladu s ustanoveními § 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

I. Úvodní ustanovení

Město Varnsdorf vyhlašuje program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení.
Finanční podpora formou neinvestiční účelové dotace je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Varnsdorf pro Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 činí 900.000 Kč.

Oblasti a účel podpory:                 
a) kultura a vzdělávání - akce a činnost pro veřejnost, volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a literární festivaly…, 
b) tělovýchova a sport - sportovní akce zaměřené především pro děti, mládež a širokou veřejnost a činnost subjektů, které nejsou zahrnuty v přímé podpoře sportu ve městě Varnsdorf,
c) sociální a zdravotní oblast - akce a činnost pro zdravotně postižené občany, seniory, aktivity protidrogové politiky, osvěta k prevenci kriminality,
d) cestovní ruch - akce a činnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu ve městě, propagaci města.

Vymezení žadatelů o neinvestiční účelovou dotaci:  
1) Žadatelem o účelovou dotaci na akci může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace (registrovaná dle platných právních norem) se sídlem ve městě Varnsdorf a pořádající akci na území města Varnsdorf v roce 2018.
2) Žadatelem o účelovou dotaci na činnost může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace (registrovaná dle platných právních norem a není zahrnuta ve finanční podpoře sportů ve městě) se sídlem ve městě Varnsdorf a provozující činnost na území města Varnsdorf v roce 2018.
3) Město nepodporuje aktivity politických stran a hnutí.

II. Podmínky pro předložení žádosti o poskytnutí dotace 

a) Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o dotaci.
- v případě organizace sdružující sportovní oddíly jednotlivých sportovních disciplín, se počítají 2 žádosti za každý sportovní oddíl. 
b) Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu, zmíněných v bodě III. Dotačního programu, maximálně však do výše 20.000 Kč na jeden projekt.
c) Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů.
d) Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
e) Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na předepsaném formuláři (v jednom vyhotovení), ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy (kopie dokladu o právní subjektivitě, uvedení zástupce žadatele včetně jeho jmenování nebo potvrzení ve funkci, smlouvu o zřízení bankovního účtu) a jsou bez dalších formálních nedostatků , žádosti se předkladatelům nevracejí. Žadatel nesmí být dlužníkem města Varnsdorf a REGIA a.s.
f) Součástí žádosti je specifikace projektu (účel, na který chce žadatel dotaci použít a lhůta, v níž má být účelu dosaženo, cíl projektu, vymezení cílové skupiny, datum a místo realizace projektu, přínos pro cílovou skupinu), odůvodnění žádosti – potřebnosti projektu, výstupy projektu a podrobný rozpočet projektu. Závěrečné vyúčtování nesmí vykazovat zisk.

III. Vymezení použití neinvestiční účelové dotace

Dotaci lze poskytnout maximálně na období od 01.01.2018 - 31.12.2018, a to po podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf.
Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací projektu.

Uznatelný náklad:

a) vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu,
b) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
c) byl uhrazen nejpozději k datu vyúčtování projektu, nejpozději do 31.12.2018 včetně.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:

a) komerční aktivity,
b) cesty do zahraničí, 
c) drobný hmotný nebo nehmotný dlouhodobý majetek (nákup nábytku, počítačové techniky, software apod.), 
d) stipendia,
e) náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování,
f) náklady na vyškolení personálu,
g) reprezentativní pohoštění,
h) mzdy vlastních pracovníků,
i) nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
j) pojištění majetku a osob, úhradu pokut nebo sankcí, 
k) finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích,
l) daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji může příjemce uplatnit jako odpočet daně na vstupu,
m) ostatní náklady nesouvisející s realizací projektu.

Na dotaci není právní nárok.
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.
Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí zpět do rozpočtu města Varnsdorf do 31.12. 2018.
V případě, že žadatel projekt neuskuteční, je povinen obdrženou dotaci vrátit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele. Současně oznámí oddělení školství, kultury a tělovýchovy informaci o vrácení dotace.
Změnu termínu konání projektu je příjemce dotace povinen neprodleně písemně oznámit s odůvodněním na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

IV. Hodnocení a výběr žádostí

1) Doručené žádosti budou vyhodnoceny z hlediska formální správnosti a dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018.
2) Písemné žádosti budou předloženy k hodnocení výběrové komisi jmenované pro příslušný rok radou města.
3) Hodnocení projektů probíhá na základě kritérií schválených pro příslušný rok.
4) Výběrová komise předloží radě města kompletní seznam žadatelů o dotaci s doporučenou výší dotace.
5) Schválené projekty s výší dotace budou zveřejněny na webových stránkách města a v Hlasu severu.
6) Pokud nebude žádosti vyhověno, obdrží žadatel sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace a důvod nevyhovění žádosti nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Varnsdorf.
7) Na základě rozhodnutí Rady města Varnsdorf uzavře město Varnsdorf s příjemcem dotace „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2018“.

V. Závěrečná ustanovení

1) Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 bude vyhlášen oznámením na webových stránkách města nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí a v Hlasu severu.
2) Formuláře pro žádosti a podmínky DPMV pro rok 2018 budou k dispozici ke stažení na www.varnsdorf.cz – Dotační program města Varnsdorf 2018 nebo v tištěné podobě na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.
3) Žadatelé o dotaci podají žádosti na předepsaném formuláři v zalepené obálce označené textem: „Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 v termínu od 02.01.2018 do 31.01.2018 do 15.00 hod. do podatelny MěÚ Varnsdorf nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka.
4) Informace v průběhu zpracování žádostí poskytuje paní Jiřina Trebatická (tel.: 417 545 142, email: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).
5) Dotace bude poskytována jednorázově formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce dotace po podepsání smlouvy způsobem stanoveným ve smlouvě.
6) Poskytnutou dotaci lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.
7) Příjemce dotace je povinen předložit závěrečné vyúčtování dotace na předepsaném formuláři ekonomickému odboru v termínu určeném ve smlouvě. K vyúčtování doloží příjemce kopie účetních dokladů v listinné podobě. Povinnou součástí vyúčtování je zhodnocení akce nebo činnosti.
8) V případě, že je projekt realizován před uzavřením smlouvy, předloží příjemce dotace závěrečné vyúčtování do 30 dnů po podpisu smlouvy.
9) Příjemce umožní poskytovateli provést veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.v. r.
10) Příjemce se zavazuje v průběhu projektu prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat poskytovatele dotace město Varnsdorf, zejména např. na svých webových stránkách, zveřejněním v tisku, na plakátech atd.

11) Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018 jsou tyto přílohy:

  • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOC, PDF
  • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOC, PDF
  • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOC, PDF
  • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOC, PDF
  • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOC, PDF