Přehled investičních akcí roku 2009

Přehled investičních akcí roku 2009

9. 7. 2009 - Eva Kunčarová
Odbor správy majetku prezentuje přehled největších investičních akcí 2009

 

INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2009

V současné době se v našem městě realizuje řada investičních akcí. Ty nejvýznamnější prezentujeme v níže uvedeném přehledu.


Investiční akce, které byly zahájeny nebo realizovány v prvním pololetí 2009.

1) Odbahnění a revitalizace rybníka Mašíňák, Varnsdorf + deponie sedimentů
Provedení odbahnění vodního díla na p. p. č. k. 4256 v k. ú. Varnsdorf s rekonstrukcí manipulačních zařízení (2x nové vypouštěcí zařízení, nový bezpečnostní přeliv), oprava hráze (nové opevnění lomovým kamenem) úpravy koryt přítoku a odtoků.
Dodavatel - 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou
Cena za dílo - 17 991 066,00 Kč
Termín dokončení -31. 7. 2009 

   

 

2)ZŠ Náměstí E. Beneše, č. p. 469, Varnsdorf – opravy a úpravy suterénu
Celková rekonstrukce suterénu zahrnuje vybudování nových šaten pro 400 žáků, kompletní sanaci zdiva, rekonstrukci všech instalací (voda,elektro, topení, kanalizace), úpravu hlavního vstupu pro žáky.
Dodavatel – Stamo, spol. s. r. o., Děčín
Cena za dílo – 10 257 412,- Kč
Termín dokončení – 21. 8. 2009

  

3)Dešťová kanalizace Hrádek, Pěnkavčí vrch
Stavba dešťových stok jako spoluakce v souběhu s výstavbou splaškové kanalizace (investor splaškové kanalizace: SVS a.s.)
Dodavatel - Horák – stavební a obchodní spol. s r.o., Děčín IX
Cena za dílo -14 756 268,00 Kč
Termín dokončení -30. 6. 2009
                                                                            
 
 
4)Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch - ABX
Stavba dešťové stoky - svedení a zaústění dešťové kanalizace Pěnkavčího vrchu do Karlovského potoka
Dodavatel:Ing. Milan Tichý-Inženýrské stavby VOKA, Zahrádky u České Lípy
Cena za dílo: 2 941 070,00 Kč (vč. DPH)
Termín dokončení:30. 6. 2009

  

5)Výměna oken a oprava fasády na objektu 8. MŠ, Národní 1617, Varnsdorf
Provedení opravy fasády a výměny oken za dřevěná EURO-okna.
Dodavatel – Wakos s. r. o., Rumburk
Cena za dílo – 2 249 027,- Kč
Termín dokončení – 30. 9. 2009

  

6)Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, 2. stupně III. etapa
Jedná se o výměnu oken v budově 2. stupně ZŠ Edisonova, celkové dokončení se předpokládá ukončením IV. etapy v roce 2010.
Dodavatel – RI OKNA a. s., Varnsdorf
Cena za dílo – 1 207 671,- Kč
Termín dokončení – 28. 8. 20097)Místní komunikace a chodník v ul. Pod Špičákem
Provedení obslužné komunikace s jednostranným chodníkem pro pěší v nově vzniklé zástavbě rodinných domů.
Dodavatel - firma S a M Děčín a. s.
Cena za dílo - 2 130 120,- Kč.Termín dokončení – 08/2009. 


 

8) Běžné opravy komunikací
V průběhu měsíce června byly zahájeny běžné opravy komunikací, které jsou prováděny firmami TSM s.r.o., Varnsdorf, Silnice Žáček s.r.o. a S a M Děčín a.s. Na tyto běžné opravy je v rozpočtu města na letošní rok určena částka 4 200 000,-Kč.


 

9)Rekonstrukce veřejného osvětlení Studánka, T. G. Masaryka a ul. Pod Špičákem
V rámci rekonstrukce sítě NN „Studánka“ (investor ČEZ a.s.) prováděna souběžně rekonstrukce VO. Svítidla VO jsou na podpěrných bodech společnosti ČEZ a.s., společné je kabelové vedení.
V ul. T. G. Masaryka proběhne výměna zemního kabelového vedení a stožárů VO + kabelová chránička pro rozvod kamerového monitorovacího systému + propoj budovy knihovny a Mě Ú optickým kabelem.
Stavba veřejného osvětlení v ul. Pod Špičákem (nová zástavba RD) v koordinaci se stavbou komunikace a chodníku
Dodavatel - Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
Celková cena za tyto akce - 1 973 800,- Kč
Termíny dokončení -06 - 07/2009

  

10)Obnova osvětlení v parku na Národní ul. (u Městského centra kultury a vzdělávání)
Oprava stávajícího veřejného osvětlení (výměna stožárů).
Dodavatel – Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
Cena za dílo – 91 036,- Kč
Termín realizace – 06/2009

 


Přehled investičních akcí, které se plánují zahájit v druhém pololetí 2009

1) Rekonstrukce plaveckého bazénu
V I. etapě jde o rekonstrukci vnitřních prostorů stávajícího objektu obsahující částečné dispoziční změny v 1. a 2. NP související s reorganizací a optimalizací provozu celého objektu. Kompletní rekonstrukce bazénových van a technologií, rozvodů ÚT, TUV, kanalizace, vody, elektroinstalací, VZT a osvětlení. Zásadní proměnou projdou šatny, sociální zařízení, bufet, pokladna a vstupní prostory, rekonstrukcí projde též velká prosklená stěna, instalován bude nový elektronický vstupní systém a parní komora. Všechny tyto změny mají za úkol v co největší možné míře snížit značnou energetickou náročnost pl. bazénu objektu a zatraktivnit tento dnes již značně zastaralý objekt.
II. etapu rekonstrukce tvoří realizace prosklené přístavby stávajícího objektu. Jedná se hmotově jednoduchou stavbu navazující na východní fasádu plavecké části krytého bazénu obsahující dvojici kruhových masážních bazénů a dojezd kryté části tobogánu. Součástí přístavby je též nástupní prosklená věž tobogánu nad střechou objektu přístavby, obslužné točité schodiště, strojovna VZT a vlastní těleso tobogánu.
Dodavatel + Cena za dílo + Termín - bude upřesněn podle výsledku zadávacího řízení

2)Výměna oken v panelovém domě č. p. 3023 Varnsdorf, ul. Kmochova
Výměna netěsných dřevěných oken a lodžiových sestav za okna a lodžiové sestavy plastové.
Dodavatel - SAMAT spol. s r.o. Jiřetín pod Jedlovou
Cena za dílo - 1.833.052,00 Kč
Termín dokončení - 31. 8. 2009

3)Celoplošné opravy komunikací-ul. Pohraniční stráže
V ulici Pohraniční stráže dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace včetně podloží. Kamenná dlažba bude nahrazena asfaltovým povrchem. V komunikaci budou osazeny nové dešťové vpusti, odvodňovací pás podél obrubníků bude proveden z kamenné přídlažby.
Dodavatel - firma Horák s.r.o. Děčín
Cena za dílo - 3 503 610,- Kč.
Termín dokončení – 08-09/2009

4)Výměna oken v domě s pečovatelskou službou č. p. 2970 Varnsdorf
Výměna netěsných dřevěných oken a lodžiových sestav za okna a lodžiové sestavy plastové.
Výběr dodavatele 07/ 2009 . Termín dokončení 30. 9. 2009.

5)Dětský park u Městského centra kultury a vzdělávání
Jedná se o úpravy ploch a umístění herních atrakcí a prvků pro děti na venkovních plochách navazujících na Městské centrum kultury a vzdělávání v ul. Otáhalova ve Varnsdorfu
Výběr dodavatele - 07/2009
Přepokládaná realizace – 07-09/2009

6) Rekonstrukce střechy na objektu 16. MŠ, Křižíkova 2757, Varnsdorf
Jedná se o celkovou rekonstrukci ploché nevyhovující střechy.
Dodavatel – Limberský - Alpen Varnsdorf
Cena za dílo – 1 080 000,- Kč
Termín dokončení – 30. 9. 2009

7) Celoplošné opravy chodníků-ul. TGM
Provedení opravy chodníku v úseku od křižovatky ul. Poštovní x T. G. Masaryka po křižovatku
ul. T. G. Masaryka x Východní, ze zámkové dlažby „cihla - barva šedá“ .
Dodavatel - ZEPS, s. r. o., Cvikov
Cena za dílo – 1 626 498,- Kč
Termín dokončení – 08/2009


Příprava projektů - akce, které jsou zpracovány a hledají se zdroje financování nebo se zahajuje příprava projektové dokumentace


1) ZŠ Edisonova
PD bezbariérový přístup a výměna osvětlovacích těles
předpokládaný termín – 09-11 /2009

2) Úpravy přístupových ploch ke hřbitovu
Projekt řeší vybudování parkoviště, úpravy zeleně a prostranství před obřadní síní a rekonstrukci komunikace ul. Hradní s novým chodníkem.
Je zpracována PD a připravuje se podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad.

3) Zpracování projektové dokumentace-Revitalizace veřejných prostranství-lokalita č. 2
Předmětem zpracování projektové dokumentace je rozsáhlé území, které je vymezeno ulicemi Pražská-Západní-Husova. Stěžejními úkoly při revitalizaci řešeného území je zajištění maximálního počtu nových kapacit parkovacích a odstavných stání, které by co nejvíce snížily nadměrné deficity v daných lokalitách, a rekonstrukce stávajících komunikací. S tím souvisí i obnova chodníků a zpevněných ploch. Dále se v území řeší koncepce zeleně (ošetření stávající, nová výsadba). Další problematikou zpracování PD je umístění prvků drobné architektury v území (lavičky, odpadkové koše, rozcestníky, zábrany, přístřešky atd.) a podstatným návrhem je také řešení atrakcí a zařízení pro každodenní aktivní i pasivní odpočinek všech věkových vrstev obyvatel (dětská hřiště, dráha pro kolečkové bruslaře, veřejný park).
Dodavatel - Pro Projekt s.r.o. Rumburk na základě urbanistické studie Ing. arch. Luboše Kotiše.
Cena za dílo - 999.600,- Kč vč. DPH
Termín dokončení - 31. 12. 2009
Fotodokumentace viz situace- zde

4) PD - Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce
PD ke SP – rozšíření soustavy CZT Varnsdorf pro připojení 8 objektů (2,05 MW) v oblasti ulic Mariánská – Seifertova – B. Krawce
DodavatelEVČ s. r. o., Pardubice
Cena za dílo 322 490,- Kč
Termín dokončení31. 12. 2009

5) PD - Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Ernsta Thälmanna
PD k ÚR, SP – obslužná komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, rozšíření el. distribuční sítě a plynovodu v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Ernsta Thälmanna
Dodavatel - ProProjekt s.r.o., Rumburk III.
Cena za dílo - 362.950,00 Kč
Termín dokončení - 31. 12. 2009

6) PD - Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní
PD k ÚR, SP – obslužná komunikace, veřejné osvětlení, splašková a dešťová kanalizace, rozšíření el. distribuční sítě, plynovodu a vodovodu v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní
Dodavatel -Valbek, spol. s r.o., Liberec 3
Cena za dílo - 642.600,00 Kč
Termín dokončení - 31. 12. 2009

7) Hrádek Varnsdorf
Vodovodní a kanalizační přípojky.
Výběr dodavatele - 08/2009.
Termín dokončení - 31. 12. 2009.

8) Městské divadlo Varnsdorf
Úprava vzduchotechniky.
Výběr dodavatele - 07/ 2009.
Termín dokončení - 31. 8. 2009

9) Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu
Předmětem projektu je modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu s cílem zkvalitnit podmínky pro zimní využití a rozšířit o provoz v letních měsících. Modernizace spočívá v demontáži stávající konstrukce tribuny a stávající ledové plochy včetně dalších zařízení. Bude vybudována nová ledová hrací plocha s multifunkčním povrchem. Dojde k rekonstrukci rozvodů chladícího média včetně vybudování sněžné jámy. Nová střešní konstrukce bude založena na pilotových základech, včetně prosklených štítů. Bude provedena nová izolace objektu a úpravy související infrastruktury. Bude stavebně upraven stávající objekt zázemí pro zimní stadion a budou vybudovány přístupové komunikace s terénními úpravami a novým oplocením.
Je zpracována PD a připravuje se opakované podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad.

Dále jsou realizovány ostatní drobnější akce, opravy a rekonstrukce dle schváleného rozpočtu města Varnsdorf na rok 2009.

Za OSMI:
Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí odboru