Nový územní plán města Varnsdorf - VÝZVA

Nový územní plán města Varnsdorf - VÝZVA

3. 5. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
V průběhu května a června 2018 bude probíhat projednávání návrhu územního plánu.

V souladu se stavebním zákonem je pořizován nový Územní plán Varnsdorf (ÚP Varnsdorf) pro celé správní území, tj. pro obě katastrální území - Varnsdorf a Studánka u Rumburku.

V průběhu května a června 2018 bude probíhat projednávání návrhu územního plánu (spolu s vyhodnocením vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí) podle § 50 stavebního zákona. Vyzýváme proto všechny občany, zejména pak ty, kteří uplatnili do zadání nového ÚP Varnsdorf požadavky, aby se s tímto materiálem seznámili.

Písemné připomínky bude možné podávat ve lhůtě 30 dní, konkrétní termíny budou zveřejněny prostřednictvím veřejné vyhlášky, která bude vyvěšena na úřední desce MěÚ Varnsdorf a na webových stránkách města během května 2018. Písemné připomínky bude možné podávat na podatelnu MěÚ Varnsdorf, k později podaným připomínkám nebude přihlíženo (§ 50 odst. 3 stavebního zákona).

Veřejná vyhláška bude zároveň obsahovat i webovou adresu, kde bude návrh ÚP Varnsdorf, s ohledem na značný rozsah textové i grafické části, zveřejněn.

V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete obracet na MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic, Úřad územního plánování, Nám. E. Beneše 470 – Ing. Václav Nechvíle, Radka Kamberská,  tel.: 417 545 186. 

Ve Varnsdorfu 03.05.2018