Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

9. 1. 2006 - +DiS. Jan Louka
Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.

Zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá Dopravním úřadům provádět zkoušky žadatelů o prokázání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (dále jen „zkoušky“). Odbornou způsobilost a bližší podrobnosti o zkoušce stanovuje vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Ke zkoušce se uchazeč přihlásí písemně předem nebo osobně v den a místě konání zkoušky. K nahlédnutí předloží občanský průkaz (příp. cestovní pas). V případě, že uchazeč nepožaduje prokázání odborné způsobilosti v některém ze zkušebních předmětů na základě zkoušky, neboť v tomto předmětu splňuje podmínky odborné způsobilosti na základě dosaženého vzdělání, předloží též doklady o tomto vzdělání.

Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Zkouška se koná v prostorách Odboru dopravy Městského úřadu Varnsdorf (dopravního úřadu) ve vyhlášených termínech, vždy od 8:00 hodin, a to pro druh dopravy taxislužba.

Zkoušky se budou konat v termínech:

  • 9.2.2005
  • 6.4.2005
  • 8.6.2005
Bližší informace o zkouškách lze získat přímo na Odboru dopravy Městského úřadu Varnsdorf - kontaktní osoba: Stanislav Stromko, email: doprava@varnsdorf.cz, telefon: 412 372 241/208.

Co je to "Odborná způsobilost dopravce"?