Základní informace - registr silničních vozidel

Základní informace - registr silničních vozidel

4. 10. 2005 -

ZÁKLADNÍ INFORMACE – REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL

   Registr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel, přípojných vozidel a provozovatelů těchto vozidel. 

   Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Městský úřad Varnsdorf:

  • komplexně zajišťuje výkon státní správy ve správním území obce s rozšířenou působností v oblasti registrace a vyřazování vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.),
  • vede registr silničních vozidel,
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru a zabezpečuje jejich předávání do centrálního registru vozidel,
  • přiděluje silničním motorovým a přípojným vozidlům registrační značky, vydává osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz motorového nebo přípojného vozidla,
  • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým a přípojným vozidlům,
  • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného silničního vozidla a povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel,
  • rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice  měření emisí, vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho užití v autoškole, vykonává státní odborný dozor v oblasti provozování stanic měření emisí a kontroluje plnění podmínek,
  • projednává správní delikty podle ustanovení  § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb.

Vzory příslušných formulářů naleznete zde.