Základní informace-přestupkové řízení

Základní informace-přestupkové řízení

7. 10. 2005 -

ZÁKLADNÍ INFORMACE - PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

Pojem přestupku:

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

Věk:

Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

Místní příslušnost:

 • k projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán,
 • místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

Zahájení řízení:

 • přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh (viz. níže),
 • podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení,
 • jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů, 
 • požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

Přestupky projednávané na základě podaného návrhu:

 • přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) cit. zákona se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel"),
 • § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích - ublížení na zdraví z nedbalosti,
 • § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích - úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
 • § 50 zákona o přestupcích - přestupky proti majetku (viz. níže),
 • § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích – přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
 • osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní,
 • u přestupku, který lze projednat jen na návrh, je možno návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán,

Účastníci řízení:

 • obviněný z přestupku,
 • poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,
 • vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci,
 • navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku.

Za přestupek lze uložit tyto sankce:

 • napomenutí,
 • pokutu,
 • zákaz činnosti,
 • propadnutí věci.

Náhrada nákladů řízení:

 • občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) zákona o přestupcích, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, která je nyní ve výši 1.000,-- Kč,
 • povinnost nahradit náklady řízení nelze uložit v blokovém řízení ani v řízení příkazním,
 • z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti nahradit náklady řízení zcela nebo zčásti upustit.

Zánik odpovědnosti za přestupek:

 • přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie,
 • do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.

 

Nejčastěji řešené přestupky 

 

Přestupky proti občanskému soužití:

 • přestupku se dopustí ten, kdo:
  a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
  b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
  c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
  d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
  e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný,
 • za přestupek podle písm. a) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč, za přestupek podle písm. b) až e) pokutu do 20 000,- Kč.

Přestupky proti majetku:

 • přestupku se dopustí ten, kdo:
  a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,
  b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
  c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno,
 • za přestupek podle písm. a) až c) lze uložit pokutu do 15 000,- Kč.

Ostatní přestupky proti veřejnému pořádku:

 • přestupku se dopustí ten, kdo:
  a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
  b) poruší noční klid,
  c) vzbudí veřejné pohoršení,
  d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
  e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
  f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
  g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
  h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa,
 • za přestupek podle a) až c) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč, za přestupek podle d) pokutu do 20 000,- Kč, za přestupek podle písm. e) a f) pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle písm. g) a h) pokutu do 50 000,- Kč.