Základní informace-petice a stížnosti

21. 9. 2004 - +DiS. Tomáš Secký

ZÁKLADNÍ INFORMACE - PETICE A STÍŽNOSTI

Petice :

Petice je takové písemné podání, které obsahuje žádosti, návrhy nebo stížnosti, jímž se fyzické nebo právnické osoby obracejí na orgány veřejné správy, a to ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Podaná petice musí být vždy opatřena jménem, příjmením a bydlištěm fyzické osoby, nebo firmou a sídlem právnické osoby, která ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Pokud k petici přiložené podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice je podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. U podpisu pod petici uvede občan své jméno, příjmení a bydliště.

Stížnost :

Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby, kterým se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, upozorňuje na konkrétní nedostatky, či závady, zejména porušování právních či jiných předpisů, jejichž odstranění si vyžaduje zásah orgánů veřejné správy. Podání se jako stížnost posuzuje vždy podle svého obsahu, bez ohledu na to, jak je podání nazváno.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, co obsahuje a přesné uvedení čeho se stěžovatel domáhá.