Základní informace-občanské průkazy

Základní informace-občanské průkazy

14. 1. 2005 -

 

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, tuto povinnost má i  občan, jehož způsobilost  k právním úkonům  byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Kdo podává žádost:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce,
 • za občana, jehož způsobilost k  právním úkonům byla rozhodnutím  soudu omezena tak, že není způsobilý podat žádost, žádá jeho opatrovník,
 • za občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, podává žádost jeho opatrovník.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji:

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. 

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan u:

 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrátu města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit,
 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu občana, který nabyl státní občanství udělením a bezprostředně poté požádal o vydání prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.

K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list.

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit:

 • potvrzení o občanském průkazu,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Kdo a kde může převzít občanský průkaz:

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Správní poplatek: 

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 500 Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání:

Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je 10 let nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let.

Doba platnosti občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je:

 • 6 měsíců při jeho vydání
   1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
   2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
 • 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.  

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,
 • nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže: 

 • občanský průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost (za porušení celistvosti občanského průkazu se nepovažuje oddělení vyznačené části občanského průkazu při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem),
 • občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, nebo
 • u občana došlo k podstatné změně podoby.

ZÁKLADNÍ INFORMACE - OBČANSKÉ PRŮKAZY