Základní informace-matrika

Základní informace-matrika

14. 1. 2005 -

ZÁKLADNÍ INFORMACE - MATRIKA

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky.

Narození :

 • příslušný k zápisu narození  do matriční knihy, vystavení rodného listu a přidělení rodného čísla je matriční úřad,  v jehož správním obvodu  se fyzická osoba narodila.

Uzavření manželství : 

 • na základě vyplněného dotazníku k uzavření manželství a předložení potřebných dokladů lze na matričním úřadu zažádat o určení místa, dne a hodiny uzavření manželství pro občany ČR i pro cizí státní příslušníky,
 • pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku, bez tohoto „osvědčení“ by manželství nevzniklo. „Osvědčení“ vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, a to na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení má platnost 3 měsíce ode dne jeho vydání,
 • na žádost státního občana ČR nebo bezdomovce (musí mít na území ČR povolen trvalý pobyt), který chce uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem,  vydá příslušný matriční úřad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to za správní poplatek ve výši 500,-- Kč. "Vysvědčení " má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání,
 • povolení  uzavřít  manželství  mimo  stanovenou  dobu (na MěÚ Varnsdorf je to sobota) nebo mimo úředně určenou místnost (obřadní síň MěÚ Varnsdorf) je za správní poplatek 1.000,-- Kč,
 • uzavření  manželství  mezi  snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, je za správní poplatek 2.000,-- Kč,
 • uzavření manželství  mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR, je za správní poplatek 3.000,--Kč,
 • dotazník k uzavření manželství a veškeré informace ohledně potřebných dokladů poskytne každý matriční úřad v ČR,
 • po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého si podají žádost o vydání nového občanského průkazu.

Úmrtí :

 • příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy a vystavení úmrtního listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela,
 • úmrtní list lze vydat členům rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozencům a zplnomocněným zástupcům, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu. 

Druhopisy matričních dokladů :

 • o vystavení druhopisů rodných, oddacích a úmrtních listů lze zažádat na matričním úřadu podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí, a to osobně, nebo písemně (žádost o vystavení matričního dokladu),
 • lhůta pro vystavení matričního dokladu je 1 měsíc,
 • za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,-- Kč,
 • je-li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

Zvláštní matrika (Úřad městské části Brno-střed) :

 • provádí zápisy a vystavuje doklady o narození, uzavření manželství a úmrtí občanů České republiky, ke kterým došlo na území cizího státu, zastupitelského úřadu ČR, na lodi, nebo v letadle mimo území ČR a na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu,
 • požádat o zápis do zvláštní matriky může občan na každém matričním úřadu v České republice, kde obdrží i podrobné informace o dokladech, které musí k zápisu předložit.

Změna jména a příjmení :

 • změnu lze provést na základě podané žádosti na příslušném matričním úřadu v místě trvalého pobytu žadatele, o změně se rozhoduje formou správního řízení,
 • matriční úřad podá veškeré informace ohledně potřebných dokladů, které je nutno předložit,
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení  je za správní poplatek 100,-- Kč; změna jména nebo příjmení v ostatních případech je za 1.000,-- Kč,
 • od poplatku  je  osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato  skutečnost oznámena  do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Od poplatku podle této položky je dále osvobozena změna nebo oprava jména  osvojených dětí  nebo  změna,  kterou je  nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice. Od  poplatku  podle  této  položky  je  dále osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Osvědčení o státním občanství České republiky :

 • jedná se o listinu, která prokazuje státní občanství ČR, a kterou vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu na základě žádosti podané na matričním úřadu v místě trvalého pobytu žadatele, nebo přímo na krajském úřadu,
 • žádost  o  vydání  osvědčení  o  státním  občanství České republiky   podává  fyzická   osoba  nejdříve   dnem,  kdy  nabude zletilosti; za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce,
 • doklady potřebné k podání žádosti jsou platné doklady totožnosti a matriční doklady, informace o potřebných dokladech podá matriční úřad,
 • vydání osvědčení o státním občanství České republiky se vydává za správní poplatek  100,-- Kč. 

Žádost o udělení státního občanství České republiky :

 • žádosti se podávají osobně na krajském úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele,
 • žádosti pak vyřizuje a státní občanství ČR uděluje Ministerstvo vnitra ČR,
 • informace, za jakých podmínek lze podat žádost o udělení státního občanství ČR, podá matriční úřad.