Základní informace-evidence řidičů

Základní informace-evidence řidičů

5. 10. 2005 -
Co potřebujete vědět při žádosti o řidičský průkaz a další informace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE – EVIDENCE ŘIDIČŮ

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Řidičský průkaz se vydá osobě:

 • které bylo řidičské oprávnění uděleno, rozšířeno, podmíněno, omezeno, nebo která se vzdala některé skupiny,
 • které bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • která žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu. Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 • které končí platnost řidičského průkazu nebo jejíž řidičský průkaz je neplatný,
 • která žádá o výměnu řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
 • která žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

Vydání řidičského průkazu:

Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele řidičského oprávnění. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého nebo přechodného (alespoň 185 dnů na území ČR) pobytu žadatele.

Podklady, nutné pro výdej řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a duplikátů:

 • vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu,
 • platný doklad totožnosti,
 • jednu fotografii (stejnou jako na občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • původní řidičský průkaz - jestliže se jedná o vydání mezinárodního řidičského průkazu, výměnu, změnu dat, rozšíření, omezení apod.,
 • případně další dokumenty dle konkrétního případu (informace poskytne pracovnice registru řidičů).

Správní poplatek:

 • vydání řidičského průkazu nejpozději do 20 dnů je za správní poplatek 50,-- Kč. Tento poplatek se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu,

 • vydání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů je za správní poplatek 500,-- Kč,

 • od poplatku za vydání řidičského průkazu jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P),

 • bezplatně se provede výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti.

Kdo může převzít řidičský průkaz:

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.  

Doba platnosti řidičského průkazu:

Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodů časového omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

Výměna řidičských průkazů:

Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010, 
b) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

 • uplynula doba jeho platnosti,
 • údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti,
 • jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy,
 • je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné.

 

Registr řidičů

 

Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Registr řidičů obsahuje:

 • osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
 • evidenci vydaných řidičských průkazů,
 • evidenci skupin a podskupin udělených řidičských oprávnění,
 • evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
 • evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství,
 • evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 • evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů,
 • údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení,
 • údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
 • evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné.
 • údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
 • údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem.

Výdej dat z registru řidičů:

Fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené, je obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů, a to na základě písemné žádosti.

Správní poplatek:

Správní poplatek za vydání výpisu z registru řidičů je za každou i započatou stránku 15,-- Kč.

 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle bydliště řidiče průkaz profesní způsobilosti řidiče, do kterého zapíše druh zdokonalování odborné způsobilosti řidiče.

Podklady nutné pro výdej průkazu profesní způsobilosti řidiče:

 • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
 • platný doklad totožnosti,
 • jednu fotografii (stejnou jako na občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • řidičský průkaz.

Druhopis průkazu profesní způsobilosti řidiče:

Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě průkazu profesní způsobilosti řidiče, požádá jeho držitel o vystavení druhopisu obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle bydliště držitele.

Správní poplatek:

Vydání nebo rozšíření průkazu profesní způsobilosti řidičeje za správní poplatek 200,- Kč.

Doba platnosti průkazu profesní způsobilosti řidiče:

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let.

 

Více informací