Základní informace-evidence obyvatel

Základní informace-evidence obyvatel

14. 1. 2005 - Jan Louka, DiS.

ZÁKLADNÍ INFORMACE - EVIDENCE OBYVATEL

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Změnu místa pobytu hlásí :

 • občan  ohlašovně v místě nového trvalého pobytu,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun,
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Při hlášení místa pobytu je občan povinen předložit :

 • vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (příslušný formulář získá občan na oddělení evidence obyvatel), 
 • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí), nebo doklad o oprávněnosti užívat byt (např. nájemní smlouva), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny; za  oprávněnou osobu se  považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Správní poplatek :

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,--Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna  rozhodne  o  zrušení  údaje  o místu trvalého pobytu :

 • byl-li zápis  proveden na základě  pozměněných, neplatných nebo  padělaných  dokladů  nebo  nepravdivě  nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li  objekt,  na  jehož  adrese  je  občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 • zaniklo-li užívací  právo občana k objektu  nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého  pobytu občana  a neužívá-li  občan tento  objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna v tomto případě rozhodne  o  zrušení  údaje  o místě trvalého pobytu jen na  návrh vlastníka objektu nebo  jeho vymezené  části nebo  na návrh  oprávněné osoby.  Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci  uvedených důvodů ohlašovně prokázat. (návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu)

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem  trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 

Poskytování osobních údajů z informačního systému Ministerstva vnitra ČR

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

Obyvateli staršímu 15 let poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti obyvatel uvede :

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení, 
 • rodné číslo, 
 • číslo občanského průkazu (cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta), 
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží výše uvedený doklad a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Za  obyvatele  mladšího  15  let  a  za občana zbaveného způsobilosti  k  právním  úkonům   nebo  občana,  jehož způsobilost k právním  úkonům  byla rozhodnutím  soudu  omezena  tak, že není způsobilý  k podání písemné žádosti, žádá  o poskytnutí  údajů jejich zákonný zástupce.

Tyto údaje jsou žadateli poskytnuty za úhradu správního poplatku ve výši 50,-- Kč.