Základní informace-cestovní pasy

Základní informace-cestovní pasy

12. 1. 2005 -

 

   Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Tento cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.
   Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců. Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie, otisků prstů rukou a podpisu občana a vydává se ve lhůtě do 15 dnů.

  

Cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů


Kde podat žádost o vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana,
 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana nebo 
 • u matričního úřadu.

Kdo podává žádost o vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis není třeba jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let. Zákonný zástupce k žádosti připojí svůj souhlas a ověřený podpis. Ověřený podpis není třeba jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu,
 • místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.

   Osoby oprávněné k podání žádosti se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního pasu, provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním pasu, s výjimkou převzetí cestovního pasu.

V případě vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů musí občan předložit:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • 2 průkazové fotografie,
 • doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např. platný občanský průkaz; občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít např. rodný list, doklad o státním občanství a podobně,
 • při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství ČR,
 • platný i neplatný cestovní pas, který občan již vlastní,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud je občan již držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí,
 • doklad prokazující získání titulu nebo vědecké hodnosti, pokud není zapsán v občanském průkazu,
 • plnou moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
 • pokud žádost podává zákonný zástupce, musí předložit doklady prokazující oprávněnost k podání, např. občanský průkaz rodiče, v němž je zapsáno dítě mladší 15 let, nebo rodný list dítěte apod.

Kdo a kde může převzít cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
 • uvedené osoby jsou povinny se osobně dostavit k převzetí cestovního pasu k orgánu, u kterého podaly žádost o jeho vydání, popřípadě k jinému orgánu oprávněnému předávat cestovní pasy, který uvedly v této žádosti. Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1500 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1000 Kč, platnost cestovního pasu je 6 měsíců,

  Správní poplatek se hradí v hotovosti.

Lhůty pro vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana, se vydává ve lhůtě do 15 dnů.

 

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Kde požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana.

Kdo žádá o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis není třeba jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let. Zákonný zástupce k žádosti připojí svůj souhlas a ověřený podpis. Ověřený podpis není třeba jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu,
 • místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.

V případě vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji musí občan předložit:

 • doklady, jimiž se ověřuje správnost údajů zpracovaných v žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, např. platný občanský průkaz; občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít např. rodný list, doklad o státním občanství a podobně,
 • při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství ČR,
 • platný i neplatný cestovní pas, který občan vlastní,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud je občan již držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí,
 • doklad prokazující získání titulu nebo vědecké hodnosti, pokud není zapsán v občanském průkazu,
 • pokud žádost podává zákonný zástupce, musí předložit doklady prokazující oprávněnost k podání, např. občanský průkaz rodiče, v němž je zapsáno dítě mladší 15 let, nebo rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka občanovi, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, atd.

   Žádost vyřizuje orgán příslušný k vydání tohoto cestovního pasu s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, evidence cestovních dokladů, který současně pořídí biometrické údaje občana. Součástí zpracování žádosti je provedení fotografie občana a otisků prstů rukou a vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost.

   Občanovi mladšímu 12 let, nebo občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje.

Kdo a kde může převzít cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
 • uvedené osoby jsou povinny se osobně dostavit k převzetí cestovního pasu k orgánu, u kterého podaly žádost o jeho vydání. Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 10 let,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 100 Kč, doba platnosti cestovního pasu je 5 let.

   Správní poplatek se hradí v hotovosti.

Lhůty pro vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá ve lhůtě 30 dnů.

 

Postup vyhotovení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

 

   Žadatel o cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se osobně dostaví na kontaktní místo na obci s rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu) se stanovenými doklady. Je tedy nutné, aby se občan dostavil osobně, a to i občan mladší 15 let, v doprovodu svého zákonného zástupce.

Na kontaktním místě se provedou potřebné úkony pro pořízení žádosti o cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji:

 • úředník provede kontrolu doložených skutečností proti datům ze systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů,
 • pořídí fotografii a otisky prstů rukou žadatele,
 • vytiskne ze systému žádost s potřebnými daty, včetně fotografie,
 • vyzve žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis graficky snímá pro následné použití při výrobě pasu),
 • žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou pasu.

   Data jsou elektronicky odeslána do centra, papírová žádost zůstává na obci. Po zpracování dat a vyrobení cestovního pasu s biometrickými údaji v centrální výrobně je pas odeslán zpět na obec. Občan si při převzetí pasu může zkontrolovat funkčnost čipu a v něm uložená data. Před převzetím pasu občan podepíše poučení, že dodrží stanovené podmínky pro nakládání s pasem (dostává pasovou knížku včetně elektronického zařízení).

  

Konec platnosti cestovního pasu

Platnost cestovního pasu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovného pasu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního pasu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu,
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana nebo
 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.

 

 

Zapisování titulů do cestovního pasu

    Na žádost občana zapíše do cestovního pasu orgán příslušný k jeho vydání titul nebo vědeckou hodnost podle výběru občana.

Občan musí předložit:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • doklad, jímž se prokazuje získání titulu nebo vědecké hodnosti,
 • platný cestovní pas, v němž má být změna provedena.

Správní poplatky:

   Správní poplatek se hradí v hotovosti, za každý požadovaný úkon občan zaplatí 50 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

   Zapsání titulu se zpravidla provádí na počkání.

 

Další informace