Základná informace - dopravní úřad

Základná informace - dopravní úřad

4. 10. 2005 -

ZÁKLADNÍ INFORMACE - DOPRAVNÍ ÚŘAD

   Městský úřad Varnsdorf jako dopravní úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku silniční dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., a další činnosti v oblasti samosprávy MěÚ Varnsdorf a BESIPu. Po přezkoušení vydává osvědčení o složení zkoušek k výkonu taxislužby z místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu a z obsluhy taxametru. Eviduje provozovatele a řidiče taxislužby, včetně vydání evidenčního čísla, vydává a odejímá průkazy řidiče taxislužby, vydává stanovisko pro provozování taxislužby – podklad pro živnostenský úřad, podílí se na zpracování vyhlášek a nařízení města, které souvisí s dopravní činností.

   Městský úřad Varnsdorf zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí zkoušky. Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím zrušení. Provádí státní odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona. 

   Městský úřad Varnsdorf  ve spolupráci s oddělením civilní ochrany a obrany, armádou ČR  a registrem vozidel zajišťuje přehledy dodání věcných prostředků pro potřeby armády v době ohrožení státu a za válečného stavu, spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií na úseku zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, provádí prevenci a zajišťuje na základě usnesení vlády ČR úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP).