Žádost o výpis z rejstříku trestů

Žádost o výpis z rejstříku trestů

20. 9. 2004 -

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Podávání žádostí:

 

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Výpis se vydá na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi. Ten, kdo žádost podal, obdrží výpis prostřednictvím služby Czech POINT na počkání, a to na MěÚ Varnsdorf - Živnostenský úřad se sídlem Nám. E. Beneše 470, nebo Odbor správních agend a dopravy, matrika, se sídlem T. G. Masaryka 1838.

Ověření totožnosti žadatele:

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, apod.), opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba úředně ověřenou plnou moc, příp. též přeloženou do českého jazyka.
Pokud předložený průkaz totožnosti neobsahuje některé z požadovaných údajů uvedených ve stanoveném tiskopise, musí žadatel předložit ještě rodný list. Občané zemí EU předloží svůj občanský průkaz, pokud tento obsahuje již výše uvedené údaje, zejména pak rodné příjmení.
Občané ostatních států předloží svůj cestovní pas a originál rodného listu nebo jeho kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

Správní poplatek:

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je za správní poplatek 100 Kč.