Přestupky na úseku občanských průkazů

Přestupky na úseku občanských průkazů

24. 2. 2006 -

Vážení občané,

v roce 2005 Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend, pravomocně rozhodl o spáchání přestupku na úseku občanských průkazů v 337 případech. Vzhledem k této skutečnosti bychom Vás chtěli upozornit na okolnosti, za kterých se vystavujete nebezpečí stíhání pro přestupek podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Dle cit. ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona o občanských průkazech. Dle tohoto ustanovení je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů

  1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu

- uplynutím doby v něm vyznačené nebo
- ohlášením jeho ztráty nebo odcizení anebo
- rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

  1. po obdržení oddacího listu,
  2. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
  3. po obdržení úmrtního listu manžela,
  4. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  5. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  6. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo
  7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,

c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,

g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 5 zákona o občanských průkazech,

k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 

Za některý shora uvedený přestupek lze uložit pokutu až do 10 000 Kč.