Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

9. 1. 2006 - +DiS. Jan Louka
Upozornění provozovatelům všech vozidel podléhajících povinnosti hradit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb.

UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELŮM VŠECH VOZIDEL

podléhajících povinnosti hradit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Týká se následujících druhů vozidel:

- osobní automobily
- motocykly
- nákladní automobily
- autobusy a trolejbusy
- přípojná vozidla
- traktory
- pracovní stroje

Dle § 15 odst. 5 citovaného zákona je vlastník vozidla povinen, pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, ve stejné lhůtě odevzdat registrační značku (dříve státní poznávací značku – dále jen RZ) a osvědčení o registraci tohoto vozidla ( dříve osvědčení o technickém průkazu – dále jen ORV) příslušnému orgánu evidence. Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí vlastník vozidla takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Tyto povinnosti jsou splněny i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

Dle následujícího odst. 6 tohoto zákona nesplnění povinnosti podle předchozího odstavce oznamuje Česká kancelář pojistitelů bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrálního registru vozidel orgánu evidence příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka tuzemského vozidla, který na základě tohoto oznámení zahájí správní řízení, ve kterém v závislosti na zjištěných okolnostech rozhodne o udělení pokuty, popřípadě o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 a 14 zákona č. 56/2001 Sb.).

Dle § 16 odst. 3 a 4 citovaného zákona tomu, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna, lze za přestupek či správní delikt uložit pokutu do 20 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.

Tomu, kdo neodevzdal RZ a ORV příslušnému orgánu evidence ve lhůtě do 14 dnů ode dne zániku pojištění odpovědnosti, lze za přestupek či správní delikt uložit pokutu do 10 000 Kč.
Tomu, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti, lze za přestupek uložit pokutu do 500 Kč.

Dle § 16a odst. 3 uvedeného zákona odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty zaniká, uplynou-li ode dne jejich spáchání 2 roky.

Důležité je však i vědět, že uložené pokuty vyšší než 2000 Kč se zapisují každému do KARTY ŘIDIČE, kterou vede příslušný orgán evidence řidičů.

Příslušným orgánem evidence vozidel ve správním obvodu Městského úřadu ve Varnsdorfu je Odbor dopravy, který je umístěn v 1. poschodí Melantrichovy ul. č.p. 1272 (u autobusového nádraží). Případné dotazy vám budou zodpovězeny i telefonicky na č. 412 372 241 (ústředna), kde vás přepojí na odbor dopravy nebo e-mailem na: vlastimil.jura@varnsdorf.cz nebo jitka.hanouskova@varnsdorf.cz

Do správního obvodu městského úřadu s rozšířenou působností ve Varnsdorfu spadají fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v obcích: Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Studánka a Varnsdorf.

Při odevzdávání RZ a ORV na odboru dopravy je nutno přiložit i technický průkaz vozidla, do kterého se uvedená skutečnost zaznamenává (tzv.depozit). Za tento úkon se vybírá na místě správní poplatek ve výši 100 Kč. Vyzvednutí RZ a ORV lze následně kdykoliv (bez omezení) a provádí se bezplatně, je nutno však předložit doklad o nově uzavřeném pojištění odpovědnosti daného vozidla.

O tom, zda, kde a kdy bylo pojištěno konkrétní vozidlo, se může sám přesvědčit každý zájemce prostřednictvím veřejného Informačního střediska České kanceláře pojistitelů, ke které je přístup prostřednictvím internetu na webové stránce: www.ckp.cz. Postačí uvést RZ vozidla a datum, ke kterému se ověřuje uzavření odpovědnostního pojištění.

Odbor dopravy
MěÚ Varnsdorf