Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

21. 10. 2008 - Ing. Lukáš Vébr
Od 1. ledna 2009 se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní.

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008
Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. Třebaže nehodu pochopitelně
nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat.


Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl
totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.

Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit se
výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč.

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci
víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

Kdy volat policii

Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit Policii ČR.
Muže zákona budeme volat v těchto případech:

Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného
vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle,
které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny),
ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo
příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího
zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější
změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič
takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke
kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci
účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně
předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon
nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme
všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako
"slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého
údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě,
zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu policie k
nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Dokumenty ke stažení:

Informace, Záznam o dopravní nehodě.