Finance z fondů EU pomohou sociálně - právní ochraně dětí

Finance z fondů EU pomohou sociálně - právní ochraně dětí

20. 6. 2014 - Ing. Lukáš Vébr
Částku 1,8 milionu korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo získat týmu pracovníků MěÚ Varnsdorf, a to na základě vypracovaného projektu „Podpora standardizace orgánu SPOD Varnsdorf“.

Sociálně – právní ochrana dětí (SPOD) se zaměřuje na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jejím předním hlediskem je zájem a blaho dítěte.

Cílem projektu je naplnění současných právních norem, souvisejících s výkonem veřejné správy na úseku SPOD, zajišťovaných MěÚ Varnsdorf.

Aktivity spojené s realizací projektu spočívají především v personálním posílení orgánu SPOD o jednu pracovnici, včetně zajištění materiálního a technického vybavení jejího pracoviště. Dochází tak ke zvýšení počtu pracovníků tohoto úseku, který je s ohledem na sociální situaci naší spádové oblasti poddimenzovaný.

Dále se jedná o zabezpečení dalšího profesního rozvoje všech stávajících zaměstnanců SPOD, kteří vykonávají přímou práci s klienty, tj. zajištění jejich vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech, nákup odborné literatury a podpora pracovníků odborníkem z řad supervizorů. Důvodem je průběžná úprava legislativy v oblasti rodinného práva a souvisejících předpisů v sociální oblasti a zavádění nových metod sociální práce do praxe.

Poslední aktivitou je zlepšení podmínek pro práci s klienty, spočívající v zajištění vhodných prostor pro výkon této práce. V rámci uvedené aktivity dojde k rekonstrukci a vybavení tzv. pohovorové místnosti, kde budou v příjemném prostředí řešeny složité životní situace klientů, tedy dětí, jejich rodičů a dalších osob, které o děti pečují. Místnost bude vybavena prostředky odpovídajícími dnešní době (notebook, dataprojektor, digitální videokamera apod.).

Projekt je plně hrazen ze zdrojů EU a je bez spoluúčasti města Varnsdorf.

Realizace projektu probíhá v období od 1.2.2014 do 30.6. 2015. V této době dojde k naplnění všech jeho cílů, které povedou ke zlepšení náročné práce s klienty a k jejich spokojenosti.

Mgr. Michal Dlask, manažer  projektu