Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele mateřské školy

Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele mateřské školy

26. 4. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace

Požadavky:

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,

• plná způsobilost k právním úkonům,

• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,

• občanská a morální bezúhonnost,

• organizační a řídící schopnosti,

• zdravotní způsobilost.

 Náležitosti přihlášky:

• přihláška ke konkurznímu řízení,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců),

• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,

• koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2013

Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na MŠ Seifertova“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města