Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele mateřské školy

26.04.2013
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace

Požadavky:

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,

• plná způsobilost k právním úkonům,

• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,

• občanská a morální bezúhonnost,

• organizační a řídící schopnosti,

• zdravotní způsobilost.

 Náležitosti přihlášky:

• přihláška ke konkurznímu řízení,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců),

• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,

• koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2013

Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na MŠ Seifertova“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města