Výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf

Výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf

26. 4. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf.

Město Varnsdorf

na základě usnesení RM č. 155/2013 ze dne 25.04.2013 vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Městská knihovna Varnsdorf

Požadavky:

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního zaměření (obor knihovnictví a informační služby výhodou),

• příslušná znalost legislativy týkající se oblasti kultury, příspěvkových organizací a obce,

• občanská a morální bezúhonnost,

• zdravotní způsobilost,

• organizační a řídící schopnosti,

• znalost práce na PC,

• řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou uchazeče je:

• vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost, zkušenosti s organizováním kulturních akcí,

• zkušenosti v řízení příspěvkové organizace,

• znalost cizích jazyků,

• orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů.

Písemně zašlete:

• přihlášku k výběrovému řízení,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• koncepce rozvoje kulturního zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu,

• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců),

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje Městské knihovny Varnsdorf vlastnoručně podepište.

Předpokládaný nástup do funkce 01.07.2013

Termín podání přihlášek: 24.05.2013

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MK“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města