Výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf

26.04.2013
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf.

Město Varnsdorf

na základě usnesení RM č. 155/2013 ze dne 25.04.2013 vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Městská knihovna Varnsdorf

Požadavky:

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního zaměření (obor knihovnictví a informační služby výhodou),

• příslušná znalost legislativy týkající se oblasti kultury, příspěvkových organizací a obce,

• občanská a morální bezúhonnost,

• zdravotní způsobilost,

• organizační a řídící schopnosti,

• znalost práce na PC,

• řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou uchazeče je:

• vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost, zkušenosti s organizováním kulturních akcí,

• zkušenosti v řízení příspěvkové organizace,

• znalost cizích jazyků,

• orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů.

Písemně zašlete:

• přihlášku k výběrovému řízení,

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,

• koncepce rozvoje kulturního zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu,

• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců),

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje Městské knihovny Varnsdorf vlastnoručně podepište.

Předpokládaný nástup do funkce 01.07.2013

Termín podání přihlášek: 24.05.2013

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MK“.

Varnsdorf 25.04.2013
Martin Louka v. r.
starosta města