Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy

9. 3. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf na základě usnesení RM č. 81/2011/2 ze dne 24. 2. 2011, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,
příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín podání přihlášek: 15. dubna 2011

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu
Na obálce uveďte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

Varnsdorf 24. 2. 2011                                                          Martin Louka
                                                                                       starosta města