Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy

09.03.2011
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf na základě usnesení RM č. 81/2011/2 ze dne 24. 2. 2011, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,
příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín podání přihlášek: 15. dubna 2011

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu
Na obálce uveďte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

Varnsdorf 24. 2. 2011                                                          Martin Louka
                                                                                       starosta města