Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

23. 3. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Starosta obce Jiřetín pod Jedlovou vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Mateřské školy, Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, příspěvkové organizace.

 Starosta obce Jiřetín pod Jedlovou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komisích
vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Mateřské školy, Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, příspěvkové organizace.


Předpoklady pro výkon funkce:

 • vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • organizační a řídící schopnosti


Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška ke konkurznímu řízení (přihláška + osobní dotazník)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně uvedení časového přehledu a funkčního zařazení)
 • strukturovaný životopis
 • koncepce rozvoje školy (max. 4 strany strojopisu)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971)
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Zaslání přihlášky:

 • Termín podání přihlášky: do 29.04.2011 do 12:00 hodin.
 • Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu:
  Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou s označením “Konkurzní řízení na ředitele MŠ – NEOTVÍRAT“.
  Uchazeči budou ke konkurznímu řízení vyzváni písemně.


Vyhlašovatel: Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Termín nástupu: 01.09.2011
Platové zařazení: dle platných právních předpisů
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

                                                                      Josef Zoser
                                                                      starosta obce