Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) mateřské školy

25. 5. 2012 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

Město Varnsdorf v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení konkurzních komisí oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

1. Požadavky:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti.

 

Písemně zašlete:

 • přihlášku s uvedením konkrétní MŠ,
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech,
 • dosavadní zaměstnání potvrzené zaměstnavatelem,
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,
 • koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2012

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Podání přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 15.06.2012 do 12.00 hod. na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na MŠ Pražská.

Martin Louka v. r.
starosta města