Konkurz na obsazení funkce ředitele(ky) Domu dětí a mládeže Varnsdorf

Konkurz na obsazení funkce ředitele(ky) Domu dětí a mládeže Varnsdorf

28. 6. 2010 - Ing. Lukáš Vébr
Rada města Varnsdorf vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školského zařízení Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

Rada města Varnsdorf na základě usnesení č. 47/2010/46 ze dne 24. 6. 2010, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školského zařízení Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace


Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školského zařízení podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- přihláška ke konkurznímu řízení
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje školského zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Předpokládaný nástup do funkce 01. 01. 2011

Termín podání přihlášek: 19. 7. 2010

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.

Na obálce uveďte „NEOTVÍRAT - KONKURZ - DDM“.

Varnsdorf 24. 6. 2010
Ing. Josef Poláček
starosta města