Konkursní řízení na ředitele DDM Varnsdorf

Konkursní řízení na ředitele DDM Varnsdorf

11. 4. 2014 - Ing. Lukáš Vébr
Město Varnsdorf vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.

Město Varnsdorf
v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace

Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace


Požadavky:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • zdravotní způsobilost.

 

Náležitosti konkursního řízení:

 • přihláška ke konkursnímu řízení,
 • strukturovaný životopis,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školského zařízení (ne starší 2 měsíců),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • koncepce rozvoje školského zařízení (maximálně 5 stran formátu A4).

Přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.

Předpokládaný termín nástupu: 01.07.2014
Termín podání přihlášek: 12.05.2014
(o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – Dům dětí a mládeže Varnsdorf“


Varnsdorf 10.04.2014                                                           Martin Louka
                                                                                             v. r. starosta města