Konkurs na obsazení funkce ředitele školy

02.03.2006
Ilustrační obrázek
Rada města Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

Rada města Varnsdorf

na základě usnesení č. 8/2006/45 ze dne 14. 2. 2006, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- podrobný životopis
- koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění


Termín podání přihlášek: 31. 3. 2006

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.


Na obálce uveďte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.