Konkurs na obsazení funkce ředitele školy

Konkurs na obsazení funkce ředitele školy

2. 3. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
Rada města Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

Rada města Varnsdorf

na základě usnesení č. 8/2006/45 ze dne 14. 2. 2006, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- podrobný životopis
- koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění


Termín podání přihlášek: 31. 3. 2006

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.


Na obálce uveďte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.