Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014

Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014

3. 12. 2013 - Ing. Lukáš Vébr
Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf.

 

I. Úvodní ustanovení

Finanční podpora formou neinvestiční dotace bude poskytována na činnost a akce zaměřené především na děti, mládež a širokou veřejnost. Cílem je zlepšení kvality života ve městě a využití volného času jako účinné formy prevence kriminality.

Oblasti podpory: 
a) kultura a vzdělávání (akce a činnost pro veřejnost, volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a literární festivaly…), 
b) tělovýchova a sport (sportovní akce zaměřené především pro děti, mládež a širokou veřejnost a činnost subjektů, které nejsou zahrnuty v přímé podpoře sportu ve městě Varnsdorf),
c) sociální a zdravotní oblast (akce a činnost pro zdravotně postižené občany, seniory, aktivity protidrogové politiky, osvěta k prevenci kriminality),
d) cestovní ruch (akce a činnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu ve městě, propagaci města).

Vymezení žadatelů o účelovou dotaci: 
1) Žadatelem o účelovou dotacina akci může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem) pořádající akci na území města Varnsdorf* v roce 2014.

2) Žadatelem o účelovou dotacina činnost může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem a nejsou zahrnuty ve finanční podpoře sportů ve městě) provozující činnost na území města Varnsdorf v roce 2014 (součástí města Varnsdorf je Studánka).

3) Město nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

II. Podmínky pro předložení žádostí o příspěvek a jeho použití

a) Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o grantový příspěvek.
- v případě organizace TJ Slovan Varnsdorf, sdružující sportovní oddíly jednotlivých sportovních disciplín, se počítají 2 žádosti za každý sportovní oddíl. 
b) Příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 20.000 Kč na jeden projekt.
c) Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů.
d) Žádost o příspěvek může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
e) Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na předepsaném formuláři (v jednom vyhotovení) ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy (kopie dokladu o právní subjektivitě, jmenovací dekret nebo potvrzení ve funkci, smlouvu o zřízení bankovního účtu, uvedení zástupce žadatele) a jsou bez dalších formálních nedostatků (za formální nedostatky se považuje např. neúplnost předepsaných formulářů a příloh, chybné identifikační údaje, numerické chyby v rozpočtu, žádost zpracovaná písemně rukou). Žádosti se předkladatelům nevracejí. Žadatel nesmí být dlužníkem Města Varnsdorf a REGIA a.s..
f) Součástí žádosti je popis projektu (název projektu, cíl projektu, vymezení cílové skupiny, místo realizace, přínos pro cílovou skupinu), popis použití finančního příspěvku a pravdivě a přehledně sestavený rozpočet.

III. Vymezení použití finančních prostředků

Příspěvek lze poskytnout maximálně na období od 01.01. - 31.12.2014, a to po podpisu Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku.

Subjekt, který obdrží příspěvek, ho nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž byl příspěvek poskytnut, finanční příspěvek nesmí sloužit k financování dalšího projektu.

Uznatelný náklad:

a) vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu,
b) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu.

Neuznatelné náklady projektu:

a) komerční aktivity,
b) cesty do zahraničí, 
c) výpočetní technika,
d) stipendia,
e) náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování,
f) náklady na vyškolení personálu,
g) občerstvení 
h) mzdy vlastních pracovníků.

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.

Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí zpět do rozpočtu města do 31. 12. 2014.

V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržený finanční příspěvek neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele. Současně oznámí OŠKT informaci o vrácení dotace.

Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech informaci, že akce (činnost) je finančně podporována městem Varnsdorf.

IV. Hodnocení a výběr žádostí

1) Doručené žádosti budou zpracovány a vyhodnoceny z hlediska formální správnosti a dodržení podmínek vyhlášeného grantového programu odborem školství, kultury a tělovýchovy.

2) Písemně zpracované žádosti budou předloženy k hodnocení grantové pracovní komisi (7 členů), jmenované pro příslušný rok radou města.

3) O hodnocení projektů bude sepsán protokol, který bude podepsán přítomnými členy hodnotící komise.

4) Grantová pracovní komise předloží radě města kompletní seznam žádostí (projektů) s doporučenou výší příspěvku a s doporučením, které žádosti schválit, či zamítnout.

5) Na přiznání příspěvku není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání.

6) Schválené projekty s výší příspěvku budou zveřejněny do 10 kalendářních dnů od usnesení rady města na webových stránkách města a v Hlasu severu.

7) Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Varnsdorf.

8) Úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy.

9) Průběh akcí (činností) bude namátkově kontrolován OŠKT.

V. Závěrečná ustanovení

1) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 bude vyhlášen oznámením na webových stránkách města a v Hlasu severu. 

2) Formuláře pro žádosti a podmínky GPMV pro rok 2014 budou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.czGrantový program 2014 nebo v tištěné podobě na OŠKT.

3) Žadatelé o dotaci podají své projekty v zalepené obálce označené textem: Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 v termínu od 02.01. do31.01.2014 do 14.00 hod. osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf nebo poštou.

4) V případě podání žádosti prostřednictvím poštovní zásilky je rozhodující datum podání vyznačený poštovním úřadem na obálce.

5) Poradenskou činnost k formální stránce žádostí před jejich podáním zajišťuje pracovnice OŠKT paní Trebatická (tel.: 412 372 241 kl. 151, jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).

6) Příspěvek bude příjemci poskytnut formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet po podepsání smlouvy způsobem stanoveným ve smlouvě.

7) Příspěvek lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.

8) Příjemce příspěvku předkládá závěrečné vyúčtování na předepsaném formuláři ekonomickému odboru v termínu určeném ve smlouvě (u akce vyúčtování celkových příjmů a výdajů, u činnosti vyúčtování nákladů hrazených z příspěvku města). 
Povinnou součástí vyúčtování je zhodnocení akce nebo činnosti.

9) V případě, že je projekt realizován před uzavřením smlouvy, předloží příjemce příspěvku závěrečné vyúčtování do 30 dnů po podpisu smlouvy.

10) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 nabývá platnosti schválením Radou města Varnsdorf dne 28.11.2013 usnesením č. 442/2013.

11) Nedílnou součástí Grantového programu pro rok 2014 jsou tyto přílohy:

  • Zásady a kritéria (příloha č. 1) - PDF, DOC
  • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akci (příloha č. 2) - PDF, DOC
  • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost (příloha č. 3) - PDF, DOC
  • Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (příloha č. 4) - PDF, DOC
  • Formulář Vyúčtování příspěvku – akce (příloha č. 5) - PDF, DOC
  • Formulář Vyúčtování příspěvku – činnost (příloha č. 6) - PDF, DOC

Dále ke stažení:

  • Informace ke grantům - PDF