Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

3. 1. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém zasedání dne 23.09.2021 přijalo usnesení č. 155/2021, kterým se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vydání nové vyhlášky, která začala platit od 1. ledna 2022, navazuje na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. ledna 2021. Obecně závazná vyhláška zohledňuje oproti stávající úpravě změnu zákona spočívající ve změně názvu poplatku, zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí, úpravě osvobození od placení poplatku aj.

Důležitou změnou je výše poplatku pro rok 2022, zde došlo k navýšení poplatku na 720 korun na osobu a rok. Důvodem navýšení poplatku je narůstající finanční náročnost systému odpadového hospodářství. Zároveň se také mění výše úlevy pro osoby zapojené do systému intenzivního třídění komunálního odpadu na 120 korun. Do systému intenzivního třídění se mohou občané přihlásit v kanceláři č. 7 na Odboru životního prostředí v budově Městského úřadu Varnsdorf na nám. E. Beneše 470.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Pokud je poplatek hrazen za více poplatníků, je nutné uhradit poplatek za každého poplatníka na jeho variabilní symbol samostatně.

Pro získání variabilního symbolu se obraťte prostřednictvím e-mailu pavlina.strelecka@varnsdorf.cz či telefonicky 417 545 114 na referentku Ekonomického odboru Pavlínu Streleckou.

Způsob úhrady poplatku

  • Na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou (aktuální otevírací doba městského úřadu zde),
  • složenkou na č. ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem,
  • bankovním převodem na č. ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.