Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

28. 3. 2019 - Tomáš Secký, DiS.
Městský úřad Varnsdorf jako správce místních poplatků za komunální odpadů a ze psů začne z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.

Městský úřad doposud vyměřoval nedoplatky na místních poplatcích platebními výměry, které byly doručovány každému poplatníkovi zvlášť. Nyní využívá zákonné možnosti (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění) vyměřit tyto poplatky platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Samotný hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze jeho údaje týkající se jemu stanovenému poplatku. Vytvoření hromadného předpisného seznamu je poslední krok před zahájením daňové exekuce. Poplatník může využít možnosti zasílání složenek od správce, a to před termínem splatnosti poplatku. Požadavek lze kdykoliv zadat nebo odvolat.

Dovolujeme si apelovat na všechny, aby si platby místních poplatků zkontrolovali a v případě nedoplatků tyto uhradili a vyhnuli se tak případným exekučním nákladům. O vydání hromadného předpisného seznamu Vás budeme informovat.