Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Poplatek za komunální odpad v roce 2024

4. 1. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Poslední měsíce se nesou ve znamení špatných zpráv ohledně zvyšování cen a s tím souvisejících dalších životních nákladů. Město proto přichází s dobrou zprávou. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se zvyšovat nebude a zůstane ve stejné výši jako loňský rok.

Celková roční sazba poplatku činí 720 korun na osobu.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Pokud je poplatek hrazen za více poplatníků, je nutné uhradit poplatek za každého poplatníka zvlášť na jeho variabilní symbol samostatně.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15. květnu příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Více informací o poplatku naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je dostupná na webových stránkách města Varnsdorf v sekci Město – Dokumenty – Právní předpisy města.

Poplatek lze zaplatit více způsoby:

  • na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou (aktuální otevírací doba městského úřadu zde),
  • složenkou na č.ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem,
  • bankovním převodem na č. ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol nebo máte jiný dotaz týkající se poplatku, obraťte se prostřednictvím e-mailu vaclav.cerny@varnsdorf.cz či telefonicky 417 545 115 na Václava Černého.