Usnesní z XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 4. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

které se konalo dne 28.04.2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na zrušení usnesení
1.05 Návrh na zrušení usnesení
1.06 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.07 Zařazení sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Kontrolního výboru ZM
3. Různé
3.01 Schválení financování projektu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
3.02 Pověření oprávněné osoby v podání žádosti o dotaci Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků – Gerhus I a II
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 
4.02 Závěrečný účet města za rok 2015 a schválení účetní závěrky 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3633 – ornou půdu o výměře 250 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Z. a J. S. za kupní cenu 50.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5342/1 - zahradu o výměře 1.208 m2 (dle GP č. 3473/243/2004 část označena jako p. p. č. 5342/10) vše k. ú. Varnsdorf panu M. B. za kupní cenu 362.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 362.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6258/13 – zastavěnou plochu, nádvoří o výměře 92 m2 (dle GP č. 5347-73/2016 část označena jako p. p. č. 6258/34) vše v k. ú. Varnsdorf panu P. B. za kupní cenu 18.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


1.04 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 40/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 86/2015/2 ze dne 22.10.2015 za podmínek uhrazení nákladů za vypracování geometrického plánu ve výši 3.700 Kč.


1.05 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 41/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 6/2016 ze dne 21.01.2016.


1.06 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 42/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.


1.07 Zařazení sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku města
Usnesení č. 43/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na mostku přes Karlovský potok (p. p. č. 5405 k. ú. Varnsdorf) v ulici Karlova ve Varnsdorfu do majetku města.


2. Zprávy výborů ZM

2.01 Zpráva Kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 44/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru.

a dále

Usnesení č. 44/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města, aby v dalším prosazoval a vyžadoval od všech volených hlavních funkcionářů města a vedoucích pracovníků důsledné dodržování zákonů, včetně všech zpracovaných směrnic. V Radě města posoudit míru nutnosti zpracování novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Schválení financování projektu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
Usnesení č. 45/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci „Dotace pro jednotky SDH obcí“, podprogram 3 - stavba požární zbrojnice z prostředků MV ČR.

a dále

Usnesení č. 45/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování projektu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ se spolufinancováním města ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu v maximální výši 100 %, tj. 1.500.000 Kč z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.


3.02 Pověření oprávněné osoby v podání žádosti o dotaci Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků – Gerhus I a II
Usnesení č. 46/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s pověřením Ing. Stanislava Horáčka v podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků – Gerhus I do programu 129 293 Ministerstva zemědělství.

a dále

Usnesení č. 46/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s pověřením Ing. Stanislava Horáčka v podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků – Gerhus II do programu 129 293 Ministerstva zemědělství.


4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016
Usnesení č. 47/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 dle předloženého návrhu.


4.02 Závěrečný účet města za rok 2015 a schválení účetní závěrky 2015 
Usnesení č. 48/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2015 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 48/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Varnsdorf za rok 2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 48/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2015.

a dále

Usnesení č. 48/2016/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 48/2016/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 2.290.012,69 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 49/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                                       JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                                         místostarosta města

Předseda návrhové komise: PhDr. Martin Musílek