Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 4. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 29. 3. 2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
3.02 Směna pozemků pod skládkou v cihelně
3.03 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Program podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit“
3.04 Návrh na schválení zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01Návrh na narovnání právních vztahů v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na změnu usnesení
5.03 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 7529, 7531/2, 7531/1, 7531/3 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 461/1 k.ú. Studánka u Rumburku
5.05 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3469/1 k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.07 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2281 Varnsdorf
5.08 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2090 Varnsdorf
5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2110 Varnsdorf
5.10 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v č.p. 489/08 Varnsdorf
5.11 Žádost o prominutí dluhu
5.12 Spolufinancování realizace akce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
5.13 Spolufinancování realizace akce „Rekonstrukce muzea“
5.14 Zásady prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Přijetí investičního úvěru
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
Usnesení č. 97/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s účinností od 1. dubna 2007 se zabezpečením a organizací ambulantní pohotovostní péče na svém spádovém území za podmínky přidělení dotace městu Varnsdorf z rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu přiměřené části nákladů, souvisejících se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče v příslušném kalendářním roce.

3.02 Směna pozemků pod skládkou v cihelně
Usnesení č. 98/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnu pozemků pod skládkou v cihelně odložit na příští zasedání zastupitelstva města.


3.03 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu „Program podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit“
Usnesení č. 99/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zpracovaný projekt „Podpory terénní sociální práce 2007“ a „Nízkoprahového centra pro děti a mládež“ se spoluúčastí města ve výši 273.000,-Kč.

3.04 Návrh na schválení zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny
Usnesení č. 100/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu organizační složky Centra sociálních služeb a ubytovny s platností od 1.3.2007.4. Zprávy výborů ZM
Usnesení č. 101/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu domů odprodaných městem a ukládá starostovi města prověřit splnění podmínek prodeje domů, které jsou ve zprávě kontrolního výboru, a prověřit možnost zpracování konkrétnějších požadavků do kupních smluv s účinnějším zabezpečením vymahatelnosti splnění závazků.

Usnesení č. 101/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit kontrolnímu výboru dokumentačně prověřit oprávněnost prodloužení termínů k provedení oprav a důvod nezadání závazku u uvedených devíti kupců.

5. Převody majetku města
5.01Návrh na narovnání právních vztahů v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 170/42 – zastavěnou plochu o výměře 25 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům P. a A. B. za cenu 3.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „n“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 15 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. U. za cenu 2.250,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „a“ z p.p.č. 170/17 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf od manželů P. a A. B. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „o“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Z. a E. P. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „b“ z p.p.č. 170/18 – zastavěnou plochu o výměře 9 m2 v k.ú. Varnsdorf od pana M. U. za cenu 1.350,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „p“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Z. P. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „c“ z p.p.č. 170/19 – zastavěnou plochu o výměře 9 m2 v k.ú. Varnsdorf od manželů Z. a E. P. za cenu 1.350,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „q“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf paní I. Ž. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „d“ z p.p.č. 170/20 – zastavěnou plochu o výměře 9 m2 v k.ú. Varnsdorf od pana Z. P. za cenu 1.350,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/10 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „r“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/11 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „e“ z p.p.č. 170/21 – zastavěnou plochu o výměře 8 m2 v k.ú. Varnsdorf od paní I. Ž. za cenu 1.200,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/12 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „s“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a V. M. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále

Usnesení č. 102/2007/13 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „f“ z p.p.č. 170/22 – zastavěnou plochu o výměře 8 m2 v k.ú. Varnsdorf od pana J. N. za cenu 1.200,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/14 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „t“ z p.p.č. 170/1 – zastavěnou plochu o výměře 10 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. S. za cenu 1.500,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 102/2007/15 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví díl „g“ z p.p.č. 170/23 – zastavěnou plochu o výměře 12 m2 v k.ú. Varnsdorf od manželů M. a V. M. za cenu 1.800,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

a dále
Usnesení č. 102/2007/16 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 170/24 – zastavěnou plochu o výměře 21 m2 v k.ú. Varnsdorf od manželů M. a V. M. za cenu 3.150,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

5.02 Návrh na změnu usnesení
Usnesení č. 103/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 109/2006 ze dne 29.6.2006 a to tak, že jako kupující bude uveden pan J. Š.. Ostatní zůstane nezměněno.

5.03 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 7529, 7531/2, 7531/1, 7531/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 7529 – ostatní plochy o výměře 13.262 m2, p.p.č. 7531/2 – ostatní plochy o výměře 12.177 m2, p.p.č. 7531/1 – ostatní plochy o výměře 351 m2, p.p.č. 7531/3 – ostatní plochy o výměře 2.232 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

5.04 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 461/1 k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 105/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 461/1 – trvalý travní porost o výměře 46.130 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ a „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.05 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3469/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 110.202 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „orná půda“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“, „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“, „občanská vybavenost, služby“, „komerce, sklady, prodejní sklady“ a „výroba čistá“.

5.06 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 107/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu p.p.č. 4104/1 – trvalý travní porost o výměře 170 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.07 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2281 Varnsdorf
Usnesení č. 108/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 241/2006 ze dne 30.11.2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 2281 prodlužuje do 30.4.2007.

5.08 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2090 Varnsdorf
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytový dům č.p. 2110 Varnsdorf
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.10 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v č.p. 489/08 Varnsdorf
Usnesení č. 109/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 15/2007 ze dne 25.1.2007 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky v domě č.p. 489/08 prodlužuje do 30.4.2007.

5.11 Žádost o prominutí dluhu
Usnesení č. 110/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluhy dle předloženého návrhu.

5.12 Spolufinancování realizace akce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 111/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

5.13 Spolufinancování realizace akce „Rekonstrukce muzea“
Usnesení č. 112/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Rekonstrukce muzea Varnsdorf 1. etapa“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

5.14 Zásady prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf
Usnesení č. 113/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Zásady prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 113/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o způsobu prodeje č.p. 1995 dle zákona o vlastnictví bytů.

Usnesení č. 113/2007/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o způsobu prodeje č.p. 2234 dle zákona o vlastnictví bytů.

6. Finanční záležitosti

6.01 Přijetí investičního úvěru
Usnesení č. 114/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí střednědobého investičního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s., s termínem čerpání duben až prosinec 2007, splácením čtvrtletními splátkami ve výši 625.000,- Kč a splatností 31.12.2011.

a dále

Usnesení č. 114/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o úvěru dle schválených podmínek.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 115/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.
FRANTIŠEK DLASK KAREL DUBSKÝ
I. místostarosta města II. místostarosta města

Předseda návrhové komise: