Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 3. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. 03. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Audio záznam si můžete poslechnout zde:

 

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na zrušení usnesení
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4650 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/32 a budovy bez č.p./č.e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 2167 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 2165, budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na nevymáhání směnky
1.08 Nákup lesních pozemků
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2014 
3.02 Poskytnutí dotace pro rok 2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Finanční záležitosti
4.01 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí dluhu
4.02 Návrh Regia a. s. k žádosti o umožnění splátkového kalendáře
4.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Převody majetku města
1.01 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 16/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 35/2014 ze dne 24. 04. 2014.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4650 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 17/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4650 ostatní plochu (dle GP č. 5060 -146/2014 část označena jako p. p. č. 4650/2) o výměře 1 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a A. K. za cenu 105 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/32 a budovy bez č.p./č.e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/32 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč a budovu bez č.p./č.e. na p. p. č. 1519/32 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč paní R. H. Celková kupní cena ve výši 5.001 Kč je splatná v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 2167 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2167 zastavěnou plochu a nádvoří (dle GP č. 5148-53/2015 část označena jako díl „c“) o výměře 94 m2 a část p. p. č. 2168/1 ostatní plochu (dle GP č. 5148-53/2015 části označeny jako díly „a“, „e“) o výměře 218 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní V. Ch. za cenu 62.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 2165, budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2168/1 ostatní plochu (dle GP č. 5148-53/2015 části označeny jako p. p. č. 2168/9 a p. p. č. 2168/10) o výměře 29 m2, p. p. č. 2165 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 23 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 10.400 Kč a dále budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1.000 Kč manželům J. a N. Ch. Celková kupní cena 11.400 Kč je splatná v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3089 trvalý travní porost o výměře 944 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.07 Návrh na nevymáhání směnky
Usnesení č. 22/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevymáhat směnku vázanou k č. p. 2110 ve Varnsdorfu za podmínky zaplacení částky ve výši 150.000,- Kč městu paní R. D. se splatností do 30.06.2015.

1.08 Nákup lesních pozemků
Usnesení č. 23/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města od státu (Lesy ČR s. p.) p. p. č. 854/1 – lesní pozemek o výměře 3.328 m2, p. p. č. 953 – lesní pozemek o výměře 886 m2, p. p. č. 949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 930 m2, p. p. č. 951/1 – lesní pozemek o výměře 263 m2, p. p. č. 854/9 – lesní pozemek o výměře 513 m2, p. p. č. 971/1 – lesní pozemek o výměře 1.393 m2, p. p. č. 7565 - ostatní plocha o výměře 2.507 m2 a p. p. č. 7566 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 vše za cenu 237.973 Kč.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2014 
Usnesení č. 24/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2014.

3.02 Poskytnutí dotace pro rok 2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 25/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dotace pro rok 2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu.

4. Finanční záležitosti
4.01 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí dluhu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)

Z duvodu technicke zavady bylo hlasovano rucne. 

4.02 Návrh Regia a. s. k žádosti o umožnění splátkového kalendáře
Usnesení č. 26/2015 - 16 pro, 2 se zdrželi
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář na dlužné nájemné panu Ľ. H. dle předloženého návrhu pod podmínkou ztráty výhody splátek.

4.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 
Usnesení č. 27/2015 - 17 pro, 1 se zdrzel
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 28/2015 - 18 pro
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                          JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                            místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: