Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 3. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

 

 

USNESENÍ


z V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 03. 2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p.p.č. 7503 v k.ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p.p.č. 1153 a budovy s č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka
3.04 Návrh na prodej části p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na nabytí p.p.č. 1625/1 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
3.07 Návrh na nabytí části p.p.č. 2228 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
3.08 Návrh na směnu p.p.č. 3223 za část p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf
3.09 Návrh na nabytí části p.p.č. 1451/7 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
3.10 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/11
3.11 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/13
3.12 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/33
3.13 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2762/24
3.14 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny na p.p.č. 1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše v k.ú. Varnsdorf
3.15 Návrh na vydání Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
3.16 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 1975 a p.p.č. 1967/2 v k.ú. Varnsdorf
3.17 Souhlas se zajištěním financování projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 1 ze dne 07. 03. 2011
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010
5.02 Žádost Oblastní charity Rumburk o poskytnutí příspěvku na ,,asistenční službu pro rodiny s dětmi“ na rok 2011 ve výši 100.800 Kč
5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy č. II. projektu Podpora terénní práce na rok 2011 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.04 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory r. 2010
5.05 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
pro rok 2011
5.06 Schválení členských příspěvků

6. Finanční záležitosti
6.01 Prodloužení vrácení návratné finanční výpomoci
6.02 Vymáhání nákladů prohraného soudního sporu po společnosti REGIA a.s.
6.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4369/1 – zastavěná plocha o výměře 1 m2, dle GP č. 4471-200/2010 část označena jako p.p.č. 4369/177 v k.ú. Varnsdorf, panu J. O. a paní D. O. za cenu 200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p.p.č. 7503 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7503 – trvalý travní porost o výměře 1419 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města do doby kolaudace nízkopodlažního objektu, paní Mgr. E. Č. za cenu 283.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p.p.č. 1153 a budovy s č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka
Usnesení č. 44/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1153 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 a budovu s č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka u Rumburku, manželům Mgr. P. a J. Š. za cenu 70.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 45/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3694 – zahrada o výměře 377 m2, dle GP č. 4436-132/2010 část označena jako p.p.č. 3694/1 v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a M. H. za cenu 75.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 3694 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 3694 – zahrada o výměře 12 m2, dle GP č. 4436-132/2010 část označena jako p.p.č. 3694/2 v k.ú. Varnsdorf, manželům Ing. J. a M. P. za cenu 2.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na nabytí p.p.č. 1625/1 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 47/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit p.p.č. 1625/1 – trvalý travní porost o výměře 3263 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 587.340 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající a budou odečteny od kupní ceny.

3.07 Návrh na nabytí části p.p.č. 2228 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 48/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit část p.p.č. 2228 – zahrada o výměře 7 m2, dle GP č. 2132-263/96 část označena jako díl „c“ v k.ú. Varnsdorf za cenu 1.400 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.08 Návrh na směnu p.p.č. 3223 za část p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.09 Návrh na nabytí části p.p.č. 1451/7 v k.ú. Varnsdorfdo vlastnictví města
Usnesení č. 49/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit část p.p.č. 1451/7 – orná půda o výměře 2 m2, dle GP č. 4393-473/2009 část označena jako díl „a“ v k.ú. Varnsdorf za cenu 210 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.10 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/11
Usnesení č. 50/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/11 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 136.001 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.11 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/13
Usnesení č. 51/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/13 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu P. N. za cenu 155.000 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.12 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2761/11
Usnesení č. 52/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/33 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu J. P. za cenu 136.001 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.13 Návrh na prodej bytové jednotky ul. Kovářská 2762/24
Usnesení č. 53/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/24 v budově se vchodem č.p. 2762, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf, panu F. S. za cenu 120.000 Kč, splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.14 Návrh na prodloužení termínu splatnosti kupní ceny na p.p.č. 1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej p.p.č. 1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše v k.ú. Varnsdorf do 30. 04. 2011.

3.15 Návrh na vydání Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf).
Usnesení č. 55/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat územně plánovací dokumentaci - Změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf - formou opatření obecné povahy.

3.16 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 1975 a p.p.č. 1967/2 v k.ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 56/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 1975 – zahrada o výměře 459 m2 ap.p.č. 1967/2 – trvalý travní porost o výměře 706 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“ a na funkční využití „ostatní komunikace“.

3.17 Souhlas se zajištěním financování projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf
Usnesení č. 57/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo město rozhodlo vzít na vědomí souhrnnou informaci k projektu „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“, realizovanému v rámci Operačního programu Životní prostředí.

a dále

Usnesení č. 57/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 64/2010 ze dne 25. 03. 2010.

a dále

Usnesení č. 57/2011/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo město rozhodlo vzít na vědomí rozpočet projektu „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ dle uzavřených výběrových řízení a registračního listu akce v členění celkových způsobilých a celkových nezpůsobilých výdajů.

a dále

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

a dále

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva Kontrolního výboru
Usnesení č. 58/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu Kontrolního výboru č. 1 ze dne 07. 03. 2011.

a dále

Usnesení č. 58/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení Rady města Varnsdorf č. 74/2010 ze dne 02. 12. 2010.

a dále

Usnesení č. 58/2011/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města připravit změnu Zásad prodeje majetku města podle návrhu Kontrolního výboru na červnové zastupitelstvo města.

5. Různé

5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010
Usnesení č. 59/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010.

5.02 Žádost Oblastní charity Rumburk o poskytnutí příspěvku na ,,asistenční službu pro rodiny s dětmi“ na rok 2011 ve výši 100.800 Kč
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

a dále

Usnesení č. 60/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Oblastní charitě Rumburk příspěvek na zajištění ,,asistenční služby pro rodiny s dětmi“ na rok 2011 ve výši 20.000 Kč.

5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy č. II. projektu Podpora terénní práce na rok 2011 vyhlášené Úřadem vlády ČR
Usnesení č. 61/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do II. výzvy projektu Podpora terénní práce na rok 2011.

a dále

Usnesení č. 61/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf ve výši 391.370 Kč do II. výzvy projektu Podpora terénní práce na rok 2011.

5.04 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory r. 2010
Usnesení č. 62/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2010 a souhlasí s navrženými opatřeními.

5.05 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2011
Usnesení č. 63/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům dle předloženého návrhu v hodnotícím protokolu.

5.06 Schválení členských příspěvků
Usnesení č. 64/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členské příspěvky na rok 2011 pro Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 0 Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 89.000 Kč.


6. Finanční záležitosti

6.01 Předložení vrácení návratné finanční výpomoci
Usnesení č. 65/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu vyúčtování a vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Městské knihovně a příspěvkové organizaci Základní škole nám. E. Beneše do 31. 12. 2011.

6.02 Vymáhání nákladů prohraného soudního sporu po společnosti REGIA a.s.
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

6.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
Usnesení č. 66/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 67/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

MARTIN LOUKA    KAREL DUBSKÝ
starosta města    místostarosta města

Předseda návrhové komise: