Usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 3. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
které se konalo dne 2. března 2006 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Stanovisko finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2006

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 311 a 314/2 v k.ú. Studánka
5.02 Návrh na prodej st.p.č. 797/3 a 797/1, p.p.č. 798/1
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1006/3 ke stavbě RD
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 2562, 2563/2 a 2564 
5.05 Návrh na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
5.06 Návrh na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
5.07 Návrh na prodej domu č.p. 538
5.08 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2843/10
5.09 Návrh na zrušení usnesení (prodej č.p. 1746)
5.10 Návrh na zrušení usnesení (prodej č.p. 2224)
5.11 Návrh na zrušení usnesení (prodej p.p.č. 1484/1)

6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh financování akce "Rekonstrukce suterénu PO Nemocnice Varnsdorf na kuchyň a jídelnu"
6.02 Návrh financování akce "Rekonstrukce budovy č.p. 1260, ul. Otáhalova na multikulturní vzdělávací centrum"
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů za rok 2005
6.04 Návrh rozpočtu města na rok 2006
6.05 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2006
6.06 Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2006
6.07 Rozpočtový výhled města na období 2007 - 2008

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Stanovisko finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 9/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí stanovisko finančního výboru k návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2006.

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 311 a 314/2 v k.ú. Studánka (výsledky hlasování)
Usnesení č. 10/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 311 - trvalý travní porost o výměře 231 m2 a p.p.č. 314/2 - trvalý travní porost o výměře 91 m2 v k.ú. Studánka (dle geometrického plánu č. 376-248/2005) manželům M. a A. K. za cenu 9.660,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej st.p.č. 797/3 a 797/1, p.p.č. 798/1 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 11/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 797/3 - zastavěná plocha o výměře 887 m2, st.p.č. 797/1 - zastavěná plocha o výměře 277 m2 a p.p.č. 798/1 - trvalý travní porost o výměře 2.020 m2, vše v k.ú. Varnsdorf společnosti Rosen Real s.r.o. Kostelec nad Labem, zastoupené jednatelem společnosti panem Davidem Sengerem za cenu 955.200,- Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy za následujících podmínek:
- v kupní smlouvě bude uvedeno právo odpovídající věcnému břemeni - právo přístupu ke stavbě na st.p.č.p. 798/2 a ke st.p.č.p. 798/2, vše v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč; náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1006/3 ke stavbě RD (výsledky hlasování)
Usnesení č. 12/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1006/3 o výměře 1.555 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní S. T. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 2562, 2563/2 a 2564 
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.05 Návrh na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (výsledky hlasování)
Usnesení č. 13/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v uložení kabelu NN elektro pro objekt č.p. 499 po části p.p.č. 87/11, po části p.p.č. 87/12 a po části p.p.č. 87/26, vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a TEXSTAV v.d., zastoupenému předsedou v.d. panem Ing. Emilem Bergerem a místopředsedou v.d. panem Tomášem Klimešem (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5.06 Návrh na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (výsledky hlasování)
Usnesení č. 14/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení včetně příslušenství veřejného NN zařízení po části p.p.č. 956/2, po části p.p.č. 971/2, po části p.p.č. 861/1, po části p.p.č. 957 a po části p.p.č. 1034, vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5.07 Návrh na prodej domu č.p. 538 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 15/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 538 se st.p.č. 2446 o výměře 514 m2, p.p.č. 2445/1 o výměře 790 m2, vše v k.ú. Varnsdorf manželům P. a H. Š. za cenu 1.200.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM za následujících podmínek:
- kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy opravu střechy a opravu fasády včetně vrchního nátěru,
- v kupní smlouvě bude uvedeno právo odpovídající věcnému břemeni - právo přístupu přes p.p.č. 2445/1 ke st.p.č.p. 2445/2 a st.p.č. 2445/3, vše v k.ú. Varnsdorf, s tím, že jako povinný bude uveden vlastník p.p.č. 2445/1 a oprávněný vlastníci st.p.č. 2445/2 a st.p.č. 2445/3; náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- v souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny,
- náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2843/10 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 16/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 43/2004/16 ze dne 18. 11. 2004.

a dále
Usnesení č. 16/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2843/10 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2843, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf manželům J. a V. D. za cenu 143.094,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s tím, že se promíjí dluh ve výši 19.398,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na zrušení usnesení (prodej č.p. 1746) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 17/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2005/24 ze dne 31. 3. 2005 na žádost kupujícího.

5.10 Návrh na zrušení usnesení (prodej č.p. 2224) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 18/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2006/8 ze dne 19. 1. 2006 na žádost kupujícího.

5.11 Návrh na zrušení usnesení (prodej p.p.č. 1484/1) (výsledky hlasování)
Usnesení č. 19/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2005/12 ze dne 31. 3. 2005 na žádost kupujícího.

6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh financování akce "Rekonstrukce suterénu PO Nemocnice Varnsdorf na kuchyň a jídelnu" (výsledky hlasování)
Usnesení č. 20/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci akce "Rekonstrukce suterénu budovy PO Nemocnice Varnsdorf č.p. 2280 Karlova ul. Varnsdorf na kuchyň a jídelnu" se zajištěním financování dodavatelským úvěrem do výše 7 mil. Kč.

6.02 Návrh financování akce "Rekonstrukce budovy č.p. 1260, ul. Otáhalova na multikulturní vzdělávací centrum"
Usnesení č. 21/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci akce "Rekonstrukce budovy č.p. 1260 Otáhalova ul. na multikulturní vzdělávací centrum" se zajištěním financování přijetím úvěru v celkové výši 50 mil. Kč v následujícím členění:
- úvěr 20 mil. Kč na I. etapu rekonstrukce v roce 2006 (vlastní prostředky 12 mil. Kč v roce 2006 a 12,5 mil. Kč + 1,5 mil.Kč na vnitřní vybavení v roce 2007),
- úvěr 30 mil. Kč. na II. etapu rekonstrukce v roce 2007 za podmínky získání dotace.

a dále
Usnesení č. 21/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zabezpečit činnosti na dotačních titulech pro realizaci akce "Rekonstrukce budovy č.p. 1260, ul. Otáhalova na multikulturní vzdělávací centrum" (termín: trvale).

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 22/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů za rok 2005.

6.04 Návrh rozpočtu města na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 23/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 23/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2006 dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 23/2006/3
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit vedoucí FO MěÚ zajistit rozpis rozpočtu města Varnsdorf na rok 2006 dle ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6.05 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 24/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet správce bytového, nebytového fondu, správce Centrum REGIA a.s. - hospodářská činnost na rok 2006 dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 24/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet Městské policie - pult centrální ochrany - hospodářská činnost na rok 2006 dle předloženého návrhu.

6.06 Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 25/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2006 dle předloženého návrhu.

6.07 Rozpočtový výhled města na období 2007 - 2008 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 26/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtový výhled města na období 2007 - 2008 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 27/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr
Ing. Josef Poláček    Mgr. Zdeňka Vajsová

  starosta města         místostarostka