Usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 9. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25.09.2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Hlasování o doplnění programu o bod "Finanční příspěvek na činnost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s." (výsledky hlasování)

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na vydání změny č. 11 ÚPNSÚ Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Předložení zprávy nezávislého auditora na p. o. Nemocnice Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2015-2017
6.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2014
6.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje ve vlastnictví Českomoravské konfederace odborových svazů
6.04 Žádost MAS Šluknovsko o spolufinancování nákladů na energie
6.05 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
6.06 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci
6.07 Návrh REGIA a. s. k žádosti o možnost úhrady dlužného nájemného formou splátkového kalendáře
6.08 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést budovu bez č. p. na p. p. č. 30/15 zahradu v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč paní H. B. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na vydání změny č. 11 ÚPNSÚ Varnsdorf
Usnesení č. 78/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města vydává územně plánovací dokumentaci - Změnu č. 11 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf - formou opatření obecné povahy.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Různé
5.01 Předložení zprávy nezávislého auditora na p. o. Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 79/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora na p. o. Nemocnice Varnsdorf.

6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2015-2017
Usnesení č. 80/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2015–2017 dle předloženého návrhu.

6.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2014
Usnesení č. 81/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2014“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

6.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje ve vlastnictví Českomoravské konfederace odborových svazů
Usnesení č. 82/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nekoupit akcie Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje ve vlastnictví Českomoravské konfederace odborových svazů.

6.04 Žádost MAS Šluknovsko o spolufinancování nákladů na energie
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

6.05 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 83/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

6.06 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci
Usnesení č. 84/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci do 31.12.2014.

6.07 Návrh REGIA a. s. k žádosti o možnost úhrady dlužného nájemného formou splátkového kalendáře
Usnesení č. 85/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti paní M. W. a umožnit zaplacení dluhu pomocí splátkového kalendáře dle návrhu v pravidelných měsíčních splátkách, počínaje měsícem říjnem 2014, pod podmínkou ztráty výhody splátek a úhrady soudních poplatků.

6.08 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014
Usnesení č. 86/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014 dle předloženého návrhu.7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 87/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                               KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: