Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 1. 2006 - Ing. Lukáš Vébr

Zahájení


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Návrh ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo s SOŠ, SOU, OU a PrŠ
3.02 Zpráva o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2005
3.03 Návrh změny Statutu Městské policie Varnsdorf
3.04 Návrh změn zřizovacích listin jídelen základních škol
3.05 Návrh ve věci zveřejňování údajů ze zasedání ZM

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 219 a p.p.č. 220/1, vše v k.ú. Studánka
5.02 Návrh na prodej dílu "b" z p.p.č. 1885/15 v k.ú.
5.03 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93
5.04 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93
5.05 Návrh na nabytí p.p.č. 6790 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5.07 Návrh na prodej domu č.p. 2224 se st.p.č. 4934, p.p.č. 4935 a p.p.č. 4936 v k.ú.
5.08 Návrh na prodej bytové jednotky
5.09 Návrh na opravu usnesení
5.10 Návrh na schválení návrhu zadání Změny č. 5 ÚPNSÚ mV (územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf)
5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.12 Návrh na pořízení změny Územního plánu města Varnsdorf - k.ú. Studánka na částech parcel p.č. 801, 803, 806 a parcele p.č. 802 v k.ú. Studánka
5.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě

6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh na prodej akcií
6.02 Příspěvek pro Communio
6.03 Žádost paní M. G. o splátkový kalendář
6.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr


Zahájení


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM


3. Různé

3.01 Návrh ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo s SOŠ, SOU, OU a PrŠ (výsledky hlasování, výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v plnění smlouvy o poskytování dotace na teplo uzavřené mezi SOŠ, SOU, OU a PrŠ a městem Varnsdorf dne 20. 3. 2001 (tj. do 31. 12. 2008) i přesto, že byl ZM předložen právní rozbor právního zástupce města, který platnost zpochybnil.

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města jednáním se zástupci středních škol na území města Varnsdorf o podpoře těchto škol na další období. Termín splnění je do 30. 5. 2006.


3.02 Zpráva o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2005 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2005.


3.03 Návrh změny Statutu Městské policie Varnsdorf (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Přílohu č. 14 - Změny Statutu Městské policie s účinností od 1. 2. 2006.


3.04 Návrh změn zřizovacích listin jídelen základních škol (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkových organizací: Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace a Jídelna základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace.


3.05 Návrh ve věci zveřejňování údajů ze zasedání ZM (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci o zveřejňování grafických výsledků hlasování členů ZM k jednotlivým usnesením na webových stránkách města Varnsdorf.


4. Zprávy výborů ZM


5. Převody majetku města


5.01 Návrh na prodej p.p.č. 219 a p.p.č. 220/1, vše v k.ú. Studánka (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 219 - ostatní plochy o výměře 190 m2 a p.p.č. 220/1 - trvalý travní porost o výměře 1.670 m2, vše v k.ú. Studánka manželům J. a A. M. za cenu 111.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.


5.02 Návrh na prodej dílu "b" z p.p.č. 1885/15 v k.ú. (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl "b" z p.p.č. 1885/15 - zastavěná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Varnsdorf paní M.M. za cenu 900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.


5.03 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 1956/24 - zastavěnou plochu o výměře 116 m2 a p.p.č. 1956/19 - trvalý travní porost o výměře 1.275 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 2521-70/99) panu M.K. za cenu 84.811,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy plus náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.


5.04 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 7150 - zastavěnou plochu o výměře 472 m2 a p.p.č. 7151 - zahrada o výměře 1.016 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům S. a K. Š. za cenu 93.073,- Kč splatnou následovně:
- část kupní ceny ve výši 50.000,- Kč uhradí kupující v den podpisu kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 20.000,- Kč uhradí kupující do 31. 8. 2006
- zbytek kupní ceny ve výši 23.073,- Kč uhradí kupující do 31.1. 2007.
Náklady s převodem nemovitosti hradí kupující.


5.05 Návrh na nabytí p.p.č. 6790 v k.ú. Varnsdorf (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 6790 - ostatní plochy, komunikace o výměře 301 m2 v k.ú. Varnsdorf od společnosti Renate Eckner s.r.o., zastoupené panem Robertem Coufalem za cenu 31.605,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.


5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě po části p.p.č. 4155 a po části p.p.č. 4169 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., zastoupená Ing. Martinem Němečkem
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


5.07 Návrh na prodej domu č.p. 2224 se st.p.č. 4934, p.p.č. 4935 a p.p.č. 4936 v k.ú. (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2224 se st.p.č. 4934 o výměře 898 m2, p.p.č. 4935 o výměře 430 m2 a p.p.č. 4936 o výměře 506 m2, vše v k.ú. Varnsdorf slečně J.Z. za cenu 500.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.


5.08 Návrh na prodej bytové jednotky (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2844/15 v budově se vchody č.p. 2843, 2844 a 2845, a to ve vchodě 2844, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6294/8, st.p.č. 6294/9 a st.p.č. 6294/10, vše v k.ú. Varnsdorf panu T.S. za cenu 136.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.


5.09 Návrh na opravu usnesení (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo opravit usnesení č. 52/2005/5 a to tak, že převáděná bytová jednotka bude č. 2 v budově č.p. 2807.


5.10 Návrh na schválení návrhu zadání Změny č. 5 ÚPNSÚ mV (územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf) (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit návrh zadání Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf podle § 20 odst. (7) a § 31 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

OSMI zajištění zpracování návrhu Změny č.5 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf podle § 11 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v rozsahu přílohy č.2, odst.II.

5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
- p.p.č. 646 - trvalý travní porost o výměře 928 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku
- p.p.č. 641 - zahrada o výměře 1.403 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku.


5.12 Návrh na pořízení změny Územního plánu města Varnsdorf - k.ú. Studánka na částech parcel p.č. 801, 803, 806 a parcele p.č. 802 v k.ú. Studánka (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ (územního plánu sídelního útvaru) města Varnsdorf - k.ú. Studánka na částech parcel p.č. 801 - orná půda o výměře 1.489 m2, p.č. 803 - louka o výměře 2.362 m2 a p.č. 806 - louka o výměře 2.923 m2, dále na parcele p.č. 802 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře 78 m2 z funkčního využití "orná půda" na využití "komerce, sklady, prodejní sklady". Náklady spojené se změnou ÚPNSÚ uhradí žadatel.


5.13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 6763/1 o výměře 1.768 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Ing. J. a V.J. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.


5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 14/2005/13 ze dne 31. 3. 2005.
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1483 - zahrada o výměře 1.034 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní O.H. a panem P. M. za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.


6. Finanční záležitosti


6.01 Návrh na prodej akcií (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat 13560 vlastních akcií společnosti Velveta a.s. za nabídkovou cenu 120,- Kč/akcii.


6.02 Příspěvek pro Communio (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek pro Communio Varnsdorf na rok 2006 ve výši 130.000,- Kč a jeho čerpání v plné výši v rámci rozpočtového provizoria.


6.03 Žádost paní M.G. o splátkový kalendář (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit Paní M.G. splátkový kalendář na dlužné nájemné.


6.04 Návrh na schválení finanční spoluúčasti (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční spoluúčast města v roce 2006 ve výši do max. výše 35.000,- Kč na realizaci další dílčí etapy 2B městského rozhlasu pro rok 2006 v projektu Program obnovy venkova Ústeckého kraje.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

(výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr